THEMA

2015 WAS GEEN GELUKKIG JAAR VOOR DE (KINDER)ALIMENTATIEBETALER

Verdwenen kindregelingen per 1 januari 2015

Precies één jaar geleden schreef ik over het verdwijnen van een zevental kindregelingen per 1 januari 2015 en de gevolgen daarvan voor de betaler van kinderalimentatie die geen kinderbijslag ontvangt. Deze ouder kan vanaf 2015 geen aanspraak meer maken op de aftrek voor levensonderhoud van kinderen. Daarnaast is de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting komen te vervallen en deze ouder wordt hiervoor niet gecompenseerd. In verband met het vervallen van de alleenstaande ouderkorting is het kindgebonden budget wel verhoogd met maximaal € 3.050 (de zogenoemde ‘alleenstaande ouderkop’), maar aangezien deze ouder geen aanvrager van de kinderbijslag is, komt hij/zij niet in aanmerking voor het kindgebonden budget.

Drie keer achter het net vissen

In mijn blog kwam ik dan ook tot de conclusie dat de (alleenstaande) ouder die kinderalimentatie betaalt, maar geen kinderbijslag ontvangt, vanaf 2015 twee keer achter het net vist. Helaas voor de alimentatiebetaler bleek in de loop van 2015 dat mijn conclusie deels juist was, omdat hij/zij niet twee maar zelfs drie keer achter het net vist. Dit heeft te maken met de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015.

Onduidelijkheid over wijze van alimentatieberekening

Sinds de invoering van de alleenstaande ouderkop in 2015 is veel onduidelijkheid ontstaan over de wijze waarop hiermee rekening moet worden gehouden in alimentatieberekeningen. Volgens de aanbeveling door de Expertgroep Alimentatienormen kon het kindgebonden budget volledig worden afgetrokken van het bedrag dat nodig is om de kosten van de kinderen te voorzien. Tegenstanders voerden echter aan dat dit niet de bedoeling kon zijn, omdat in veel gevallen de alimentatieplichtige dan (bijna) niets meer hoefde te betalen. Op 9 oktober 2015 maakte de Hoge Raad een einde aan deze onduidelijkheid.

Uitspraak Hoge Raad van 9 oktober 2015

De Hoge Raad oordeelde dat het kindgebonden budget (en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop) niet in aanmerking dient te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet voor de draagkrachtberekening worden opgeteld bij het inkomen van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

Gevolgen uitspraak voor alimentatieberekening

Het gevolg van deze uitspraak is dat de kinderalimentatie veelal hoger moet worden vastgesteld. Dit pakt derhalve nadelig uit voor de alimentatiebetaler en betekent de zoveelste financiële tegenvaller voor hem/haar. Uiteraard zal per geval moeten worden bezien of de uitspraak daadwerkelijk leidt tot een wijziging in de hoogte van de kinderalimentatie. Dat hangt van meer factoren af.

Overweging

Ik vraag mij af of de wetgever duidelijk voor ogen heeft dat de alleenstaande ouders, die kinderalimentatie betalen maar geen kinderbijslag ontvangen, op geen enkele manier tegemoet worden gekomen in de kosten van kinderen, terwijl voor hun sinds 2015 wel een belangrijke aftrekmogelijkheid en heffingskorting is weggevallen. Naar mijn mening wordt deze groep ten onrechte niet gecompenseerd voor de verdwenen kindregelingen.