THEMA

BELASTINGDIENST CONFRONTEERT ONDERNEMER MET LASTENVERZWARING

Suppletieaangifte BTW

In de brief wordt aangegeven in hoeverre de BTW-positie op de balans afwijkt van de ingediende BTW-aangiften. Zodra dit verschil wordt geconstateerd door administratiekantoor of accountant (hierna: accountant), stelt deze een suppletieaangifte BTW op, zodat voor het juiste bedrag aangifte btw wordt gedaan.

De situatie

Ondernemer X doet op kwartaalbasis aangifte omzetbelasting. Na afloop van ieder kwartaal dient hij een aangifte BTW in en betaalt hij de verschuldigde omzetbelasting. Over het vierde kwartaal 2013 is X een bedrag aan omzetbelasting verschuldigd van € 1.500. Dit bedrag voldoet hij in januari 2014. Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 constateert de accountant dat hij enkele facturen is vergeten aan te geven/foutief heeft verwerkt. Als gevolg hiervan stelt de accountant in januari 2014 een suppletieaangifte BTW op, waaruit een te betalen bedrag volgt van € 5.000. Dit bedrag wordt door X afgedragen. In de aangifte van de heer X wordt ultimo 2013 een BTW-schuld aangegeven van € 6.500. Afgelopen maand ontving de accountant van X een aankondiging tot naheffing waarin de belastingdienst stelt dat een verschil bestaat tussen hetgeen over het vierde kwartaal 2013 is aangegeven en hetgeen in de aangifte van X is aangegeven als BTW-schuld. De inspecteur stelt het afdrachtsverschil op € 5.000 en is daarnaast voornemens om een verzuimboete van 10% op te leggen.

Naheffingsaanslag onterecht opgelegd

Doordat de Belastingdienst niet verder kijkt dan de aangifte BTW over het vierde kwartaal, en ze volledig voorbij gaan aan de latere vrijwillige verbetering van X, komen ze tot de conclusie dat een naheffing vereist is. De accountant van X ontvangt een brief en wordt verplicht om de BTW-positie te controleren. Binnen drie weken dient een schriftelijke reactie te worden opgestuurd richting de Belastingdienst, waarin aangegeven dient te worden waarom de accountant van mening is dat de naheffingsaanslag ten onrechte wordt opgelegd.

Extra kosten voor ondernemer

De ondernemer die op eigen initiatief de BTW-suppletie heeft ingediend en dus alle verschuldigde BTW reeds heeft voldaan wordt op deze wijze nogmaals geconfronteerd met kosten van de accountant die gedwongen wordt door de Belastingdienst om de ten onrechte voorgestelde correctie tegen te gaan. Daarnaast wordt het accounts-/advieskantoor door de Belastingdienst ingeschaald op kwaliteit. Kantoren die veel klanten hebben met deze afdrachtsverschillen zullen door de Belastingdienst (ten onrechte) in een lagere kwaliteitsschaal worden ingedeeld. Indien de Belastingdienst iets zorgvuldiger om zou gaan met het aankondigen van naheffingsaanslagen, zou dit positieve gevolgen hebben voor zowel ondernemers als adviseurs!