THEMA

HET PAPIER DAT VAN WAARDE IS

Na levering: factuur

Een ondernemer die een levering of dienst verricht, is in principe verplicht in dit kader een factuur uit te reiken. De verplichting wordt opgelegd aan de leverancier, maar het financiële belang ligt bij de afnemer. De factuur vormt voor de afnemer namelijk een waardepapier omdat dit papiertje hem het recht geeft de daarop vermelde BTW in aftrek te brengen.

Minimumvereisten

Een factuur moet aan een aantal minimumvereisten voldoen. Wat deze voorwaarden zijn, vormt in de praktijk veelal geen probleem omdat deze letterlijk te vinden zijn in artikel 35a Wet op de omzetbelasting 1968. Makkelijker kunnen we het niet maken, zult u denken! Toch zijn het juist de gebreken aan de facturen die de waarde van het papiertje in het geding brengen. Een tweetal actuele zaken illustreert het voorgaande.

Volledige factuur noodzakelijk

Op 18 februari jl. is een conclusie van advocaat-generaal (A-G) Kokott verschenen waarin zij ingaat op de gebreken aan een factuur. De A-G is van mening dat een belastingplichtige geen recht op BTW-aftrek heeft indien hij niet beschikt over een correcte factuur. Het gebrek dat de factuur in deze zaak vertoonde, was dat de aard van de prestatie niet voldoende nauwkeurig was omschreven. De A-G vervolgde haar betoog en stelde dat ‘in een situatie dat een ondernemer een factuur ontvangt waarop noodzakelijke gegevens ontbreken, het noodzakelijk is een gecorrigeerde factuur te ontvangen wil deze ondernemer recht op BTW-aftrek hebben’.

Recht op aftrek

Een dag voordat de conclusie van A-G Kokott verscheen, kwam ook de conclusie van A-G Bot over min of meer dezelfde problematiek. In deze zaak ging het om de vraag of recht op aftrek bestaat in het tijdvak waarin een gebrekkige factuur wordt ontvangen of pas in het tijdvak dat het gebrek wordt gecorrigeerd. A-G Bot kiest voor een minder formele benadering en is van mening dat het recht op aftrek bestaat in het tijdvak dat een gebrekkige factuur wordt ontvangen.

Coulante benadering

De vraag is nu of een gebrekkige factuur kan leiden tot aftrek. Immers, A-G Kokott zegt ‘nee’ en A-G Bot zegt impliciet ‘ja’. Wellicht is dit iets te zwart-wit gesteld, maar het is geen papieren discussie, maar wel een discussie van waarde. A-G Kokott hanteert een zeer formalistische benadering met verstrekkende gevolgen. Ik voel meer voor de coulante benadering welke A-G Bot hanteert. Deze coulante benadering sluit overigens ook aan bij het Nederlandse beleid. In het Besluit administratieve- en factureringsverplichtingen is geregeld dat lichte gebreken op een factuur BTW-aftrek niet (altijd en per definitie) in de weg staan.

Conclusie

De conclusies die zeer kort na elkaar zijn verschenen laten zien dat blijkbaar anders gedacht wordt of een factuur met gebreken wel of niet tot btw-aftrek leidt. Het hopelijk verlossende en genuanceerde woord is nu aan het Hof van Justitie! Mijn advies blijft overigens hoe dan ook, neem altijd het zekere voor het onzekere en vraag als afnemer bij een gebrekkige factuur altijd om een nieuwe en juiste factuur! Schat dit advies ook op waarde.

Seminar BTW actualiteiten

Op 22 april 2016 organiseert Elsevier Nextens het seminar BTW actualiteiten. Hier komen praktische zaken aan bod zoals het beperken van risico’s, nieuwe regels en mogelijkheden voor ondernemers om BTW te besparen. Experts, waaronder  Mr. Najat Idrissi, gaan met u in op BTW vanuit wetgeving, praktijkvoorbeelden maar ook de internationale harmonisering en moderne vormen van ondernemerschap, financiering en media.