THEMA

IS DE STICHTING ROHAMAA BINNENKORT EEN EX-ANBI?

Zelf verstrekte gegevens en interne regels Opvallend is dat Wiebes meldt dat een instelling al op basis van zelf verstrekte gegevens een positieve ANBI-beschikking kan krijgen. Hij gaat er niet op in of dit ook geldt voor Rohamaa maar het lijkt wel waarschijnlijk gezien het volgende antwoord: 'Indien de feitelijke activiteiten van een instelling strijdig zijn met internationaal recht waardoor de instelling niet meer geheel of nagenoeg geheel het algemeen belang dient, kan de ANBI-status van een dergelijke instelling worden ingetrokken.'. Wiebes lijkt hiermee een nader onderzoek aan te kondigen. In antwoord op vragen over het door de stichting organiseren van bijeenkomsten waar vrouwen en mannen gescheiden zijn, geeft Wiebes aan dat de Belastingdienst zich in principe niet bezighoudt met de binnen een instelling geldende regels maar wel een discretionaire bevoegdheid heeft om de ANBI-status in te trekken bijvoorbeeld indien er een wettelijke norm is geschonden. Publicatieplicht Uit de Kamervragen blijkt dat er op de website van Rohamaa niet achterhaald kan worden waar het geld naar toe gaat, wie de bestuursleden zijn en welke vergoeding zij ontvangen. Met ingang van 1 januari 2014 is voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status (Rohamaa is sinds 2011 een ANBI), met enige uitzonderingen, mede vereist dat de betreffende instelling via internet informatie met betrekking tot haar functioneren openbaar maakt. Het betreft naast meer algemene informatie over de ANBI, informatie over de doelstelling, de bestuurssamenstelling met de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid, de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, de balans en de staat van baten en lasten met toelichting. De staatssecretaris geeft aan dat ANBI’s die (blijven) weigeren deze informatie op internet openbaar te maken, de ANBI-status verliezen. Boete tot € 20.250 mogelijk De ANBI-status kan met terugwerkende kracht worden afgenomen. Dit heeft naast het (alsnog) verliezen van de fiscale voordelen (giftenaftrek voor schenkers en de vrijstellingen voor schenkingen en nalatenschappen) ook nog een gevolg waarvan veel (ex-)ANBI's niet op de hoogte zijn, er kan namelijk een fikse boete worden opgelegd. Voormalige ANBI's die in Nederland zijn gevestigd zijn namelijk - eventueel op straffe van een boete van maximaal € 20.250 (vierde categorie van artikel 23 Wetboek van Strafrecht) - verplicht om hun jaarstukken aan de Belastingdienst te overleggen met een specificatie van de door hen gedane giften zodat de heffing van schenkbelasting kan worden gewaarborgd (artikel 75 Successiewet). ANBI’s die op of na 1 januari 2013 hun ANBI-status verloren en op dat moment meer dan € 25.000 bezaten, moeten de Belastingdienst jaarlijks informeren over:
  • het verloop van het ANBI-vermogen vanaf het moment dat de ANBI-status eindigde;
  • het bedrag dat de instelling uitgaf aan ANBI-doelstellingen;
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen.
De bovengenoemde strafrechtelijke boetemogelijkheid is overigens pas per 2014 ingevoerd.