THEMA

ZOWEL BV ALS DE DGA HEBBEN AFZONDERLIJK RECHT OP SCHADEVERGOEDING WEGENS OVERSCHRIJDEN REDELIJKE TERMIJN

In deze zaak bij de Hoge Raad (nr. 14/01954, ECLI:NL:HR: 2015:147) gaat het om een BV en haar dga, die tegelijkertijd procederen. De geschillen hadden betrekking op de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting tussen de inspecteur enerzijds en belanghebbende (de BV in haar hoedanigheid van rechtspersoon) en de dga anderzijds. In deze zaken duurde de behandeling van het bezwaarschrift en het beroepschrift (Hof Amsterdam nrs. 12/00498 en 12/00499, ECLI:NL:GHAMS:2014:1045) in totaal langer dan 2 jaar.

In eerdere arresten van 10 juni 2011 (nr. 09/02639, ECLI:NL:HR:2011:BO5046 en nr. 09/05112, ECLI:NL:HR:2011:BO5080) is beslist dat het rechtszekerheidsbeginsel met zich meebrengt dat als de behandeling van het bezwaarschrift en beroepschrift langer duurt dan twee jaar (de redelijke termijn), de belastingplichtige recht heeft op een immateriële schadevergoeding van € 500 per halfjaar overschrijding van de tweejaartermijn (zie 8.3.5.12 Formeel Belastingrecht Almanak 2014). Dit was volgens de Hoge Raad bedoeld ter vergoeding van 'ondervonden spanning en frustratie'.

Waar de staatssecretaris van Financiën het onder andere niet mee eens was, is het feit dat de schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn aan zowel de BV als aan de dga is toegekend. Het argument van de staatssecretaris is dat de door een rechtspersoon als belanghebbende ondervonden spanning en frustratie feitelijk wordt ondergaan door een van de organen van die rechtspersoon, en daarom samenvalt met de door de dga ondervonden spanning en frustratie.

Hof Amsterdam overweegt dat er zich schadevergoeding matigende omstandigheden voor kunnen doen, maar onderkent dat iedere belanghebbende bij de procedure of bij de gezamenlijk behandelde zaken een zelfstandig recht op schadevergoeding heeft, ook als de belanghebbende een rechtspersoon is. De Hoge Raad bevestigde dit later en zo blijft de schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn voor zowel de BV als de dga in stand.

Afgeleide schade
De BV heeft verder een schadeclaim van circa € 2,3 miljoen ingediend voor (in)directe materiële en immateriële schade. Zo is aangegeven dat er 3.780 uur werk heeft gezeten in het uitzoeken van informatie voor de Belastingdienst in verband met de gestelde vragen. Tegen een uurtarief van € 100 komt de BV uit op een bedrag van € 378.000. Verder geeft de BV aan dat ze door de lastige, vele en onnodige vragen van de Belastingdienst een project ter waarde van circa € 1,5 miljoen zijn misgelopen.

Afwijzing
De schadeclaims zoals hierboven beknopt beschreven, zijn afgewezen door Hof Amsterdam. De schade zou voor toekenning van een vergoeding een rechtstreeks en onmiddellijk gevolg moeten zijn van de gedragingen/handelingen van de Belastingdienst. De inspecteur heeft de BV om inlichtingen gevraagd die van belang kunnen zijn ten aanzien van de belastingheffing. De in dit verband verrichte werkzaamheden zijn in beginsel werkzaamheden die vallen onder de normale bedrijfsuitoefening van belanghebbende. Zulke administratieve werkzaamheden kunnen volgens het Hof niet vallen onder de post 'schade' en kunnen niet worden gedeclareerd bij de Belastingdienst. Dit zou slechts anders (kunnen) zijn indien en voor zover de inspecteur in de gegeven omstandigheden niet in de redelijkheid tot het stellen van (bepaalde) vragen heeft kunnen komen (onrechtmatig handelen).

 

U kunt hyperlinks uit bovenstaand artikel alleen openen wanneer u een abonnement op de Kennisbank FiscaalTotaal heeft.
Bent u op zoek naar fiscale verdieping voor een betrouwbaar advies aan uw klant? Lees meer over FiscaalTotaal en vraag een demo aan!>