THEMA

WANVERHOUDING POLITIEKE IDEALEN EN DE BTW

Eetwaren

Wat de btw betreft worden twee punten genoemd: voor vlees moet het algemene btw-tarief van 21% gaan gelden, aldus GroenLinks, Partij voor de Dieren, De Burger in Beweging en Artikel 1. Groente en fruit moeten vrij van btw worden volgens de Partij voor de Dieren. In Nederland geldt een verlaagd btw-tarief van 6% voor alle eetwaren bedoeld voor menselijke consumptie, dus ook voor vlees. De Nederlandse wet op de omzetbelasting 1968 is gebaseerd op de Europese Btw-richtlijn welke de lidstaten verplicht moeten implementeren in de nationale wetgeving.

Kan-bepaling

In artikel 98 Btw-richtlijn is geregeld dat lidstaten één of twee verlaagde tarieven mogen toepassen. Het is een zogenaamde kan-bepaling. Dit wil zeggen dat Nederland een verlaagd tarief kan toepassen, maar dit is niet verplicht. In Bijlage III van de Btw-richtlijn is geregeld voor welke goederenleveringen en diensten het verlaagde tarief kan worden toegepast. Nederland kan dus niet overal het verlaagde tarief toepassen, maar dit kan alleen voor zover het goederenleveringen en diensten betreft die zijn genoemd in Bijlage III. In deze bijlage is onder andere genoemd de levering van levensmiddelen voor menselijke consumptie. De vraag die hier gesteld kan worden, is of Nederland de bepaling volledig moet overnemen zoals deze is, of dat een deel, zoals vlees, kan worden uitgezonderd. Op basis van eerdere jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en omdat het in casu een kan-bepaling betreft, ben ik van mening dat het mogelijk is om vlees uit te zonderen. Immers, A maiore ad minus.

Groente en fruit

Het tweede punt van Partij voor de Dieren is dat groente en fruit vrij van btw wordt. De vrijstellingen zijn in de btw-richtlijn geregeld in artikelen 132 e.v. Btw-richtlijn. Anders dan bij toepassing van het verlaagde tarief wordt in de regeling voor vrijstellingen geen keuzeruimte geboden aan de lidstaten. De lidstaten zijn verplicht om de vrijstellingen die in de Btw-richtlijn staan te implementeren in Nationale wetgeving. Keerzijde is dat een lidstaat geen activiteit kan vrijstellen als deze niet is genoemd in de Btw-richtlijn. De Btw-richtlijn biedt geen mogelijkheid om levering van groente en fruit vrij te stellen van btw-heffing. Dit betekent dat Nederland een dergelijke regeling alleen kan invoeren door uit de EU te stappen. Aangezien de Partij voor de Dieren in het programma ook aangeeft voorstander te zijn voor één Europa, vraag ik me af op welke wijze de Partij voor de Dieren dit wil gaan realiseren.  Toch geen verlaagd tarief voor groente en fruit of toch geen één Europa?

Wanverhouding

Zoals ik aan het begin van deze bijdrage aangeef, bestaat dus inderdaad een wanverhouding tussen de ideale situatie die politici willen realiseren en de mogelijkheden die de (btw-)wetgeving biedt. Wellicht past u uw keuze nog aan na het lezen van deze bijdrage!