THEMA

Q&A CORONA-STEUNMAATREGELENPAKKET VOOR WERKGEVERS

Op 17 maart heeft het kabinet, om de impact van de coronacrisis in te perken, steunmaatregelen ingevoerd. Deze zijn op 2 april nog eens verruimd. Het is mogelijk dat deze nieuwe maatregelen vragen bij u oproepen. Op FiscaalTotaal is een Q&A te vinden voor werkgevers en zelfstandig ondernemers inzake het corona-steunmaatregelenpakket. Ook kunnen abonnees zelf vragen insturen die door een team van experts worden beantwoord. Hieronder lichten we 7 vragen van de werkgevers-Q&A uit.

1. Wat houdt de nieuwe, tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en ontvangen hiervoor van het UWV een voorschot. Zo kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden.

2. Welke voorwaarden zijn er verbonden aan de NOW?

 • De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies over 3 maanden.
 • De werkgever vraagt géén ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan voor zijn werknemers tijdens de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt (de maanden maart-april-mei).
 • De werkgever krijgt de mogelijkheid om een ingediende ontslagaanvraag in te trekken.
 • De aanvrager is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Dat betekent dat hij zijn werknemers 100% doorbetaalt.
 • De aanvrager is verplicht om de subsidie te gebruiken voor betaling van de loonkosten.
 • De aanvrager is verplicht om de werknemers(vertegenwoordiging) te informeren over een toegekende aanvraag.
 • De aanvrager moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet hij inzage kunnen geven in deze administratie.
 • De aanvrager moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 • De aanvrager moet aan UWV melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
 • De aanvrager moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij een accountantsverklaring.
 • Als de aanvrager loonkostensubsidie ontvangt, moet hij aan de gemeente waarvan hij de loonkostensubsidie ontvangt, melding doen van de NOW-toekenning.

Voor alle informatie rondom corona kunt u terecht op FiscaalTotaal


3. Wat zijn de consequenties als ik niet aan de voorwaarden voldoe?

Als een werkgever bij UWV een aanvraag indient voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, wordt de subsidie gekort. Het loon van de werknemer(s) voor wie de ontslagaanvraag wordt ingediend, wordt eerst verhoogd met 50% en vervolgens wordt dat bedrag in mindering gebracht op de loonsom waarvoor subsidie ontvangen wordt.

Als de loonsom van maart tot mei is gedaald ten opzichte van de loonsom van januari, wordt het subsidiebedrag lager. Als aan de overige voorwaarden niet is voldaan, dan kan UWV het voorschot opschorten of eventueel een al gegeven voorschot terugvorderen.

4. Kunnen bedrijven die uit voorzorg dichtgaan in aanmerking komen voor (een van de) regelingen uit het noodpakket? Indien ja, welke?

Ja, deze werkgevers komen in aanmerking voor de NOW, mits zij aan de voorwaarden voldoen.

5. Mag ik mijn werknemers collegiaal uitlenen als ik een NOW-tegemoetkoming krijg?

U kunt uw werknemers uitlenen aan een andere werkgever. Als dat gebeurt bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk (maximaal tegen loonkosten en een kleine opslag), dan is er sprake van collegiale uitleen.

Wanneer u kosten in rekening brengt voor de uitleen heeft dat mogelijk gevolgen voor uw recht op NOW. Het recht op en de hoogte van de NOW-tegemoetkoming wordt namelijk bepaald door uw omzetverlies. Door het in rekening brengen van kosten voor uitleen, genereert u omzet. U dient er dan tevens rekening mee te houden dat de Wet allocatie arbeidskrachten bij intermediairs (Waadi) van toepassing is, wanneer er meer dan een kleine opslag op de loonkosten wordt betaald. In dat geval geldt de loonverhoudingsnorm. Dit betekent dat werknemers recht hebben op hetzelfde loon en overige vergoedingen als werknemers in gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener. Hier kan bij cao van worden afgeweken. Ook heeft u als uitlenende werkgever een registratieplicht. U moet ingeschreven staan bij de KvK. Bij deze inschrijving wordt opgenomen dat u de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uitoefent.

6. Geldt de NOW ook voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)?

DGA’s zijn doorgaans niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.

7. Welke belastingmaatregelen neemt de overheid voor ondernemers?

Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Dit kan nu met een eenvoudig online formulier. Hiervoor logt u in met uw eigen DigiD. Fiscaal dienstverleners die namens hun klanten uitstel willen aanvragen, kunnen met hun eigen DigiD gebruikmaken van het formulier. Nadat het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst de invorderingen krijgt u automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Ook zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

U hoeft ook maar 1 uitstelverzoek te sturen. Het uitstel geldt zowel voor de lopende belastingschuld, als voor de schulden die in de 3 daaropvolgende maanden ontstaan. Dit geldt voor alle uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingestuurd.

Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden.

Daarnaast wil het kabinet ook het tarief van de belastingrente – die wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld – voor alle belastingen tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze wordt aangepast zodra dat uitvoeringstechnisch mogelijk is. Dat betekent dat de tijdelijke verlaging vanaf 1 juni 2020 ingaat, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging van het tarief van de belastingrente in vanaf 1 juli 2020.

De volledige Q&A vindt u op FiscaalTotaal. Hier kunt u ook zelf vragen insturen en het complete themadossier inzien.

Nog geen abonnement? Wij bieden u FiscaalTotaal nu tijdelijk gratis aan. 


 • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post