THEMA

‘AANPAK BELASTINGONTWIJKING HEEFT HOOGSTE PRIORITEIT’

Dwarsliggen

Naar aanleiding van de publicatie van een zwarte lijst met 17 belastingparadijzen door de Europese Unie meldde de NOS op 5 december 2017 dat Nederland samen met enkele andere landen zou dwarsliggen bij de gezamenlijke aanpak door de EU van belastingontwijking. In een reactie hierop heeft staatssecretaris Snel de Kamer laten weten dat hij zich niet herkent in het beeld dat in de berichtgeving wordt geschetst.

Hoogste prioriteit

De staatssecretaris verzekert de Kamer in zijn brief dat de aanpak van belastingontwijking de hoogste prioriteit heeft voor het kabinet. Hij geeft onder meer aan dat Nederland in 2016 als voorzitter van de Raad van de EU een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het besluit om een zwarte lijst van belastingparadijzen op te stellen. Verder wijst Snel op de diverse maatregelen die het huidige kabinet neemt, zoals de invoering van bronheffingen op dividend, rente en royalty’s naar ‘low tax jurisdictions’ en in misbruiksituaties. Ook onder het vorige kabinet is volgens de staatssecretaris een groot aantal significante maatregelen tegen belastingontwijking genomen.

Vijf voorbeelden

In de berichtgeving van de NOS werden vijf voorbeelden genoemd van dossiers waarbij Nederland zou dwarsliggen bij de EU-aanpak van belastingontwijking: de deelnemingsvrijstelling, belastingrulings, de Googlebelasting, de spaarpot op zee en de vennootschapsbelasting. De staatssecretaris geeft in zijn brief per dossier aan waarom de beschuldigingen zijns inziens onterecht zijn.

Brievenbusconstructies

Verder schrijft Snel in zijn brief dat hij de Tweede Kamer in februari uitgebreider zal informeren over de kabinetsinzet bij de aanpak van belastingontwijking, belastingontduiking en brievenbusconstructies. Dan zal ook nader worden ingegaan op de wettelijke maatregelen die zijn aangekondigd in het regeerakkoord.