THEMA

ACCOUNTANT DIE OPTREEDT ALS ADVOCAAT ZOU ACCOUNTANTSTITEL MOETEN OPGEVEN

De klacht

Dat oordeelt de Accountantskamer in Zwolle in een onlangs uitgesproken vonnis. In een tuchtzaak waarbij het gaat om een familieruzie over een erfenis, liet één van de familieleden zich bij staan door een advocaat die tevens een accountantstitel heeft. Een ander familielid diende daarop een klacht in dat de accountant in strijd heeft gehandeld met de voor haar geldende gedrags- en beroepsregels als registeraccountant, door volgens het familielid onwaarheden aan te voeren in brieven aan de rechtbank.

Ongegrond

Dat het om onwaarheden gaat, oordeelt de rechtbank als ongegrond. ‘Klager heeft geenszins aannemelijk gemaakt dat betrokkene op grond van genoemde berekeningen met recht een gebrek aan deskundigheid kan worden verweten, laat staan dat haar in sterke mate verweten zou kunnen worden een onjuist of misleidend standpunt te hebben ingenomen zoals hiervoor in de toetsingsnorm is aangegeven’, staat in de beslissing van de Accountantskamer.

Accountant vs advocaat

Aan het einde van de uitspraak wil de Accountantskamer toch nog iets opmerken over de accountant die tevens advocaat is: ‘Vastgesteld moet worden dat het tuchtrecht voor accountants en dat voor advocaten toepasselijk is op hetzelfde handelen of nalaten van een accountant die als advocaat optreedt. Gelet op de uiteenlopende eisen die voortvloeien uit de beroeps- en gedragsregels voor accountants en die voor advocaten, waaraan dat handelen door de onderscheidenlijke tuchtrechters moet worden getoetst, bestaat er een gerede kans op tegenstrijdige beslissingen. Vooral de van een advocaat verlangde partijdigheid bergt het risico in zich van het ontstaan van onoplosbare bedreigingen voor de accountant van het zich houden aan de eisen die voor hem voortvloeien uit het fundamentele beginsel van objectiviteit. De Accountantskamer vraagt zich dan ook af of het voor accountants die het beroep van advocaat wensen uit te oefenen, niet opportuun is, zolang zij advocaat zijn, zich te laten uitschrijven als accountant in de registers bedoeld in de Wab en/of de Wta.’