THEMA

ACCOUNTANTSPROTOCOL WONINGCORPORATIES 2016 GEPUBLICEERD

Belangrijke wijzigingen

Vanaf het verslagjaar 2016 zijn er een aantal wijzigingen in artikel 126, tweede lid, van het BTIV. Voor de artikelen 35 t/m 38 van de Woningwet geldt een nieuw regime met betrekking tot de werkzaamheden voor de jaarrekening, het bestuursverslag, het volkshuisvestingsverslag en het onderzoek van de accountant.

Artikel 35 lid 2

In de Woningwet is in artikel 35 lid 2 bepaald dat toegelaten instellingen het vastgoed in exploitatie in de jaarrekening dienen te waarderen tegen de marktwaarde in verhuurde staat volgens het waarderingshandboek in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting. Deze verplichting ten aanzien van de verantwoording in de jaarrekening geldt met ingang van verslagjaar 2016. Hiermee is de mogelijkheid om de onroerende zaken in exploitatie tegen kostprijs of bedrijfswaarde te waarderen vervallen. Toegelaten instellingen volkshuisvesting dienen met ingang van verslagjaar 2016 verder de modellen voor de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht te hanteren zoals deze zijn opgenomen in bijlage 3 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting. De hiermee samenhangende wijzigingen zijn verwerkt in voorliggend accountantsprotocol.

Accountantsprotocol getoetst

Het accountantsprotocol is getoetst op uitvoerbaarheid door de werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de NBA. Die werkgroep heeft het protocol gekwalificeerd als ‘uitvoerbaar’.