THEMA

AFM: KWALITEIT FINANCIËLE VERSLAGGEVING ONVOLDOENDE

Stijgende lijn stagneert De kwaliteit van de financiële verslaggeving laat al enkele jaren een stijgende lijn zien, maar die heeft zich in 2015 niet doorgezet. Uit de onderzoeken bij de geselecteerde beursgenoteerde ondernemingen, kwamen relatief veel (voorlopige) bevindingen naar voren. Verrassend vond het AFM dat daar ook bevindingen bij zaten die vorig jaar ook reeds benoemd waren. Het toezicht richtte zich op de verslaggeving in jaarrekeningen en op drie themaonderzoeken: de naleving van verslaggevingsstandaarden voor pensioenen, de toelichting op belangen in ondernemingen en bankconvenanten. Deze zijn gebundeld in het rapport ‘In Balans 2015’. Verslaggevingsstandaarden pensioenen onvoldoende Uit onderzoek blijkt dat er inconsistentie is bij het classificeren van de bedrijfstakpensioenregelingen. In sommige gevallen zijn dezelfde bedrijfstakpensioenregeling bij de ene onderneming geclassificeerd als een toegezegd-pensioenregeling en bij de andere als een toegezegde-bijdragenregeling. De AFM gaat contact opnemen met de betreffende ondernemingen en accountantsorganisaties. Daarnaast zal ze actie ondernemen richting de ondernemingen die de toelichtingsvereisten het slechts naleven. Extra aandacht De AFM roept ondernemingen op extra aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen:
  • De opname en waardering van activa. De juiste opname en waardering van activa en een transparante toelichting daarop blijft van groot belang.
  • Classificatie eigenvermogensinstrument versus financiële verplichting. Transparantie over de classificatie vergroot het inzicht in de financiële weerbaarheid van een onderneming.
  • Classificatie van aandelenbelangen in ondernemingen. Ondernemingen lichten niet altijd duidelijk toe waarom aandelenbelangen van twintig procent of meer soms niet leiden tot invloed van betekenis en waarom aandelenbelangen van minder dan twintig procent soms wel leiden tot de conclusie dat sprake is van invloed van betekenis.
  • De AFM constateert dat veel ondernemingen nog steeds niet vermelden of de gestelde doelen voor het behalen van bonussen al dan niet behaald zijn. Ten aanzien van ontslagvergoedingen voldoen bijna alle ondernemingen aan bestpracticebepaling II.2.8.