THEMA

AUTO VAN DE ZAAK VOORDELIG NAAR PRIVÉ

Btw-heffing

Volgens sommige adviseurs zijn er diverse mogelijkheden om btw-heffing bij het uitdelen van de auto te beperken, zodat niet over de volle waarde van de auto btw hoeft te worden voldaan.

Uitdividenden van de auto

Aan een ondernemer gefactureerde btw komt voor aftrek in aanmerking voorzover deze kan worden toegerekend aan belaste handelingen. Indien de auto door BV uitsluitend voor belaste handelingen is gebruikt, is de btw terecht volledig in aftrek gebracht. Bij het 'om niet' uitkeren van de auto in de vorm van dividend bestaat het risico dat (een deel van) deze in aftrek gebrachte btw wordt gecorrigeerd en terugbetaald.

Mogelijkheden?

Volgens sommige adviseurs heeft de belastingdienst de volgende drie correctie mogelijkheden:
  1. (1) Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) Btw kan van aftrek worden uitgesloten indien sprake is van een prestatie als bedoeld in het BUA. Hierbij dient sprake te zijn van personeelsverstrekkingen, relatiegeschenken of andere giften. Naar mijn mening is bij het uitdividenden van de auto hiervan geen sprake.
  1. (2) Verstrekking 'om niet' Btw wordt geheven bij het ontrekken van een goed bestemd voor privédoeleinden van het personeel, bij het 'om niet' verstrekken van dat goed en bij het bestemmen van dat goed voor andere dan bedrijfsdoeleinden door BV. Hierbij wordt de maatstaf van heffing gesteld op de aankoopprijs. Deze komt niet aan de orde indien sprake is van een BUA-prestatie. Het is hierbij niet van belang of op grond van het BUA feitelijk een btw-correctie plaatsvindt. Aangezien naar mijn mening geen sprake is van een BUA-prestatie, kan de belastingdienst deze correctiemethode toepassen.
  1. (3) Herziening in aftrek gebrachte aanschaf-btw Bij de aanschaf wordt in aftrek gebrachte btw gecorrigeerd indien ter zake van de levering van de auto binnen de herzieningsperiode geen btw is verschuldigd. Hierbij wordt ieder herzieningsjaar 20% van de in aftrek gebrachte aanschaf-btw beoordeeld. Indien de auto in deze herzieningsperiode zonder btw wordt geleverd, wordt de auto gedurende de resterende periode geacht te zijn gebruikt voor niet aftrekgerechtigde prestaties. Naar mijn mening is deze regel in casu niet van toepassing.

Alternatief: verkoop tegen bpm-waarde en uitdeling aan privé

Het alternatief is wellicht om de auto naar privé over te dragen voor een waarde die gelijk is aan de rest-bpm. In dat geval wordt voorkomen dat BV btw in rekening moet brengen. De btw is verschuldigd over de overeengekomen waarde en niet over de werkelijke waarde. Het verschil tussen de werkelijke waarde en de rest-bpm dient aangemerkt te worden als een dividenduitdeling. Hierover is 15 procent dividendbelasting verschuldigd. Uiteindelijk is dit voordeliger dan het kopen van de auto vanuit privé en de hele koopsom, inclusief btw, uit privémiddelen te voldoen. Echter, de kans bestaat dat de belastingdienst dit zal bestrijden met een beroep op het leerstuk van misbruik van recht. Dit zal in de praktijk moeten blijken.