THEMA

BEANTWOORDING KAMERVRAGEN OVER FISCALE BEHANDELING ZZP’ERS

Dienstbetrekking zzp'ers

Tweede Kamerlid Norbert Klein (Klein) vroeg staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën of met de ingang van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) de Belastingdienst en het UWV in hun processen hebben geborgd dat er op geen enkele wijze sprake is van dienstbetrekking als het gaat om zzp'ers. Wiebes antwoordde in de Kamerbrief dat de Belastingdienst en het UWV, net als andere opdrachtgevers, in hun processen zullen moeten borgen dat er ook feitelijk geen sprake is van een dienstbetrekking. Door het nieuwe systeem van (model)overeenkomsten op grond van de wet DBA is dit eenvoudiger in te richten en te toetsen. Het UWV en de Belastingdienst maken net als andere opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruik van de implementatietermijn, die op 1 mei 2017 afloopt, aldus Wiebes.

Gebruik g-rekening

Daarnaast vroeg Klein of het storten op een g-rekening van een leverancier die een zzp'er levert, oneigenlijk gebruik is van de g-rekening. Volgens Wiebes wordt door een storting van een deel van de factuursom op de g-rekening het risico op aansprakelijkstelling op grond van de fiscale keten- of inlenersaanprakelijkheid beperkt. Wiebes geeft in de brief aan dat het niet gaat om oneigenlijk gebruik van de g-rekening omdat een opdrachtgever die personeel inhuurt niet weet wat de precieze inhoud is van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer/ uitlener en het ingeleende personeel. 'Het kan gaan om ter beschikking stellen van een werknemer of van een zzp’er. Bij inhuur van meer dan één personeelslid tegelijk, kan er ook sprake zijn van een combinatie van werknemers en zzp’ers. Zekerheidshalve kan de opdrachtgever een deel van de factuursom op de g-rekening van de uitlener storten om zijn risico op aansprakelijkheid te beperken. Het geld op de g-rekening kan door de opdrachtnemer/uitlener worden gebruikt voor het betalen van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting. Een eventueel overschot kan worden gedeblokkeerd. Dit levert geen oneigenlijk gebruik van de g-rekening op.'

Oneigenlijk gebruik g-rekening

Tot slot vroeg Klein wat de sancties zijn als er wel sprake is van oneigenlijk gebruik van de g-rekening. Wiebes noemt drie mogelijkheden:
  • De g-rekeningovereenkomst kan worden opgezegd. De g-rekening wordt dan door de bank ingetrokken na opzegging door de Belastingdienst.
  • Daarnaast kan een actie uit wanprestatie of onrechtmatige daad worden ingesteld tegen diegene die de g-rekening oneigenlijk heeft gebruikt om de gevolgen van het oneigenlijk gebruik ongedaan te maken of te compenseren.
  • Het OM kan een strafrechtelijke vervolging instellen wegens valsheid in geschrifte.