THEMA

BELANGRIJKSTE RESULTATEN RIJKSJAARVERSLAG OP EEN RIJ

Inkomstenbelasting

Algemene heffingskorting

Sinds 2009 wordt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minst verdienende partner afgebouwd. Dit gebeurt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar. In 2015 is maximaal 53,33%  (€1.175) van de algemene heffingskorting uitbetaald aan de minst verdienende partner. Deze afbouw geldt niet voor belastingplichtigen die geboren zijn voor 1 januari 1963.

Arbeidskorting

Sinds 2014 wordt de arbeidskorting voor hogere inkomens in 3 stappen afgebouwd. De hoogte van de arbeidskorting hangt af van de leeftijd en de hoogte van het arbeidsinkomen. Zie hiervoor de tabel van de Belastingdienst.

Herleven hypotheekrenteaftrek voormalige eigen woning na tijdelijke verhuur

Na tijdelijke verhuur van de voormalige eigen woning  is hypotheekrenteaftrek mogelijk. Deze tijdelijke regeling was in principe mogelijk tot en met 2014. Maar sinds 1 januari 2015 is de regeling permanent.

Ouderentoeslag

Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen had een belastingplichtige in 2015 rechtop een heffingsvrij vermogen van € 21.330. Het heffingsvrije vermogen kan onder voorwaarden worden verhoogd met de ouderentoeslag. Om in aanmerking te komen voor de ouderentoeslag gelden deze voorwaarden:
 • De belastingplichtige heeft op 31 december 2014 de AOW-leeftijd bereikt.
 • Het vermogen van de belastingplichtige (de grondslag sparen en beleggen) was in 2015 maximaal € 282.226.
 • Had de belastingplichtige het hele jaar dezelfde fiscale partner? Dan mocht de gezamenlijke grondslag in 2015 niet meer bedragen dan € 564.451. Dit is na aftrek van het heffingsvrije vermogen.

Loonbelasting

Bijtelling auto van de zaak

Wordt een auto van de zaak voor meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt? Dan geldt in 2015 een bijtelling voor dat privégebruik van 25% van de waarde van de auto. Afhankelijk van de CO₂-uitstoot van de auto is een verlaagde bijtelling mogelijk. De CO₂-uitstootgrenzen van de verlaagde bijtellingscategoriëen zijn in 2015 verder aangescherpt. Net als in voorgaande jaren. De aangepaste grenzen gelden voor auto’s die per 1 januari 2015 voor het eerst op naam zijn gesteld.

Werkkostenregeling

In de werkkostenregeling is per 1 januari 2015 het volgende veranderd:
 • De werkkostenregeling is verplicht voor alle werkgevers.
 • Het percentage van de vrije ruimte gaat omlaag naar 1,2% van het bij de werknemers belaste loon. Dit was 1,5%.
 • Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur zijn vrijgesteld als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.
 • Korting op producten uit eigen bedrijf is onder voorwaarden vrijgesteld.
 • Onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen vervalt voor een aantal voorzieningen op de werkplek.
 • De werkgever mag na afloop van het jaar toetsen of de vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte blijven.
 • De werkgever mag de eindheffing over het bedrag boven de vrije ruimte op concernniveau berekenen.

Autobelastingen

BPM

De BPM is sinds 2015 op een paar punten gewijzigd.
 • Invoering van de vaste voet in de BPM. Hierdoor moet voor iedere auto die meer dan 0 gr/km CO₂-uitstoot, ten minste € 175 worden betaald. Voertuigen die geen CO₂ uitstoten, zijn vrijgesteld van BPM.
 • De BPM loopt nu op vanaf een CO₂-uitstoot van 1 gr/km. In 2014 lag die grens bij een CO₂-uitstoot van 88 gr/km voor benzineauto’s. En 85 gr/km voor dieselauto’s.
 • De aparte tarieven en CO₂-grenzen voor diesel- en benzineauto’s zijn afgeschaft.

Vrijstelling zeer zuinige personenauto’s in mrb

In 2015 waren de volgende voertuigen vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (mrb):
 • alle motorrijtuigen die geen CO₂ uitstoten (nulemissie voertuigen);
 • alle personenauto’s met een CO₂-uitstoot van meer dan 0 gr/km maar niet meer dan 50 gr/km.

BTW

Wijziging BTW regels voor zakelijke rechten

Sinds 1 januari 2015 zijn de BTW regels voor eeuwigdurende zakelijke rechten op onroerende zaken gewijzigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het recht van erfpacht. Door de wijziging moet BTW betaald worden over de vestiging of overdracht van zakelijke rechten voor onbepaalde tijd op bouwterreinen of nieuwe gebouwen. Dit heeft onder meer gevolgen voor erfpachttransacties waarbij het recht van erfpacht voor onbepaalde tijd wordt gevestigd.