THEMA

BELASTINGDIENST OORDEELT OVER MASSAAL BEZWAAR BTW-HEFFING PRIVÉGEBRUIK AUTO

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde dat als het gebruik van de forfaitaire regeling ertoe heeft geleid dat de ondernemer meer btw heeft betaald dan over de aan het privégebruik toe te rekenen (werkelijke) uitgaven, de ondernemer in zoverre recht heeft op een teruggave van btw. In twee van de vier zaken heeft de Hoge Raad de zaak verwezen naar het hof ’s-Hertogenbosch. Dat hof zal moeten onderzoeken wat de omvang van het privégebruik van de auto’s in de desbetreffende zaken is. In de andere twee zaken zijn alle klachten door de Hoge Raad ongegrond verklaard. Aan de hand van deze vier uitspraken heeft de inspecteur van de Belastingdienst op deze bezwaarschriften gereageerd.

Uitspraak Belastingdienst

In de collectieve uitspraak worden de bezwaren ongegrond verklaard met uitzondering van de bezwaren inzake de lagere, werkelijke omvang van het privégebruik auto. Deze bezwaren worden gegrond verklaard, maar zijn nog niet voldoende gemotiveerd om een teruggaafbeslissing te kunnen nemen. De inspecteur biedt belastingplichtigen daarom een termijn van zes weken voor de nadere motivering van het bezwaarschrift. De inspecteur zal vervolgens, overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, binnen zes maanden na de collectieve uitspraak de eventuele teruggaaf verlenen.