THEMA

BELASTINGOPBRENGSTEN HOGER DAN VERWACHT

Lagere uitgaven

Tegelijkertijd lijken op basis van voorlopige cijfers de uitgaven circa € 0,2 miljard lager uit te komen dan in de Najaarsnota werd geraamd. In de Najaarsnota werd nog rekening gehouden met een begrotingstekort (EMU-saldo) van -3,1 miljard (-0,4% bbp). De nu voorziene hogere inkomsten en licht lagere uitgaven zouden daarmee zorgen voor een EMU-saldo van +0,2 miljard (0,0% bbp).

Voorlopige cijfers

‘Dat is goed nieuws, maar dit zijn voorlopige cijfers’, schrijft de minister. ‘Uw Kamer informeer ik in het Financieel Jaarverslag 2016 over de definitieve realisaties van inkomsten en uitgaven over 2016.’ Eind maart zal het CBS het EMU-saldo over 2016 publiceren. Op dat moment maakt Dijsselbloem ook het begrotingstekort van de medeoverheden bekend. Het tekort van de medeoverheden maakt onderdeel uit van het EMU-saldo.

EMU-saldo 2017

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een inschatting te geven in hoeverre de hogere ontvangsten in 2016 doorwerken op het EMU-saldo van 2017. Het CPB zal eind maart het Centraal Economisch Plan publiceren. Daarin maakt het CPB een nieuwe macro-economische raming voor 2017 en daaropvolgende jaren. Met deze nieuwe macro-economische cijfers is een nieuwe inschatting te geven van de overheidsontvangsten en het EMU-saldo voor 2017.