THEMA

BELASTINGPAKKET 2014: WIJZIGINGEN MRB

MRB-vrijstelling oldtimers De vrijstelling geldt vanaf 1 januari 2014 alleen voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder (nu nog 30 jaar en ouder) en de overgangsregeling voor motorrijtuigen die per 1 januari 2012 niet aan de leeftijdsgrens van 30 jaar voldeden, vervalt. Personen- en bestelauto’s rijdend op benzine (voor andere brandstoffen geldt dus geen overgangsregeling), motorrijwielen, bussen en vrachtauto’s die op 1 januari 2014 minimaal 26 jaar oud zijn maar nog geen 40 jaar komen in aanmerking voor een kwarttarief in de MRB over het gehele kalenderjaar met een maximum van € 120 mits in de maanden januari, februari en december niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt. Als toch gebruik wordt gemaakt van de openbare weg (hieronder valt ook parkeren) kan een verzuimboete tot € 4.920 worden opgelegd en geldt alsnog het normale MRB-tarief. Houders van motorrijtuigen die in aanmerking komen voor de overgangsregeling worden door de Belastingdienst jaarlijks in het vierde kwartaal schriftelijk benaderd met de vraag of vóór 1 januari van het komend kalenderjaar wordt gekozen voor de overgangsregeling.

Inwerkingtreding op 1 januari 2014

De keuze voor de overgangsregeling geldt in beginsel voor een geheel kalenderjaar en wordt gedaan door het (voor dat jaar) verschuldigde kwarttarief te betalen onder vermelding van het in de brief van de inspecteur opgenomen betalingskenmerk. Het verzoek is (pas) toegekend zodra de betaling volledig en tijdig (dus vóór 1 januari van het keuzejaar) bij de Belastingdienst is binnengekomen, er wordt dan ook aangesloten bij het driemaandstarief geldend op 31 december. Bij toekenning van het verzoek wordt een kennisgeving verstuurd. Om bij de inwerkingtreding op 1 januari 2014 de houder voldoende gelegenheid te bieden een keuze te maken zodat hij ook in 2014 gebruik kan maken van de overgangsregeling, zal de houder tijdig een brief ontvangen en krijgt hij tot 1 maart 2014 de tijd om te kiezen voor de overgangsregeling, waarbij in de maanden januari en februari 2014 gewoon gebruik van de weg kan worden gemaakt en de beperking van het weggebruik pas vanaf 1 december 2014 geldt. Bestrijding ontduiking MRB met buitenlandse kentekens Er wordt een woonplaatsvermoeden geïntroduceerd waardoor een natuurlijk persoon voor de Wet MRB 1994 als een ingezetene van Nederland wordt aangemerkt indien hij is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) of zich had moeten inschrijven in de GBA. Het woonplaatsbegrip van artikel 4 AWR en Richtlijn 83/182/EEG43 blijft het criterium en tegenbewijs is mogelijk. De datum waarop de houder zich heeft ingeschreven of had moeten inschrijven in de GBA wordt – eveneens met de mogelijkheid van tegenbewijs – aangemerkt als het tijdstip van de verschuldigdheid van de belasting en de aanvang van de belastingplicht. Daarnaast worden de mogelijkheden tot MRB-naheffing uitgebreid door naheffing mogelijk te maken vanaf de datum van aanvang van de belastingplicht in plaats van het huidige maximum van twaalf maanden. Ook wordt het mogelijk een verzuimboete op te leggen.