THEMA

BELASTINGPLAN 2017 AANGENOMEN DOOR TWEEDE KAMER

 

Aangenomen moties

Nr. 51: verzoekt de regering, de evaluatie van de werkkostenregeling een jaar te vervroegen en in 2017 uit te voeren in plaats van in 2018. Nr. 53: verzoekt de regering, de kapitaalvlucht van box 3 naar box 2 intensief te monitoren en zo nodig snel met maatregelen te komen om kapitaalvlucht te stoppen. Nr. 55: verzoekt de regering om, uiterlijk maart 2017 opties uit te werken om woningcorporaties vrij te stellen van overdrachtsbelasting en vennootschapsbelasting voor hun DAEB-activiteiten en daarover aan de Kamer te rapporteren. Nr. 56: verzoekt de regering, bij de implementatie van de CFC-regels een variant van model A (artikel 7, lid 2, sub a ATAD) in de Nederlandse wetgeving op te nemen. Nr. 57: mensen wier leenbijstand voor 1 januari 2017 is omgezet in een gift, zijn onredelijk getroffen door het moeten terugbetalen van toeslagen; verzoekt de regering, voor deze groep een maatwerkoplossing te vinden. Nr. 62: verzoekt de regering aan de Europese Commissie voor te leggen of natuurlijke vormen van innovatie, zoals innovatie op basis van micro-organismen, toegang kunnen krijgen tot de innovatiebox conform actiepunt 5 van het BEPS-project en verzoekt de Kamer hierover voor 2 april 2017 te informeren. Nr. 63: verzoekt de regering, in kaart te brengen voor welke groepen de marginale druk als gevolg van inkomstenbelasting en toeslagen meer dan 56% bedraagt en aan te geven op welke wijze de marginale druk omlaag gebracht kan worden tot maximaal 56%; verzoekt de regering tevens, hierover voor 15 maart 2017 aan de Kamer te rapporteren. Nr. 67: verzoekt de regering, maatregelen te nemen zodat stadsverwarmingen bij omschakeling van gasgestookte ketels naar het gebruik van hernieuwbare bronnen niet geconfronteerd worden met een verhoging van energiebelasting. De volgende motie is aangehouden: Nr. 58: verzoekt de regering er bij de Europese Commissie op aan te dringen om een onderzoek in te stellen naar de mogelijke vormgeving en politieke haalbaarheid van een Europees minimumtarief voor de vennootschapsbelasting.

Aangenomen amendementen

Nr. 26: De in het wetsvoorstel opgenomen verhoging van het tarief van de afvalstoffenbelasting met € 1,15 per 1.000 kilogram met ingang van 1 januari 2017 gaat niet door. Nr. 48: Voor innovatieve starters (start-ups) wordt het gemakkelijker om aandelenoptierechten uit te betalen aan werknemers. Hierdoor kunnen werknemers participeren in de start-up, de doorgroei en waardeontwikkeling van de onderneming. Start-ups hebben vaak niet voldoende mogelijkheden om meer salaris te betalen en weinig liquiditeit. Met dit amendement krijgen zij meer flexibiliteit en worden innovatieve starters gericht ondersteund. Nr. 68: Activiteiten met betrekking tot (biologische) gewasbeschermingsmiddelen worden niet uit de innovatiebox gehouden.