THEMA

BTW-VRAAGSTUKKEN BEANTWOORD DOOR WIEBES

Mogelijkheden forfaitaire regeling BTW

Roland van Vliet (Van Vliet) vraagt of een forfaitaire benadering met betrekking tot het gemengd (privé en zakelijk) gebruik van bijvoorbeeld computers mogelijk is. Van Vliet verwijst hierbij naar de forfaitaire benadering voor correcties, zoals die geldt voor de auto van de zaak, die ook voor privé wordt gebruikt. Staatssecretaris Wiebes vraagt zich af of deze vraag wenselijk is voor het bedrijfsleven. ‘Voor investeringsgoederen, zoals computers, die de ondernemer volledig tot zijn bedrijfsvermogen bestemt, is de BTW over de aanschafprijs aftrekbaar voor zover die investeringsgoederen worden gebruikt voor belaste prestaties. Over het gratis privégebruik van dergelijke goederen moet weer BTW worden betaald naar het werkelijk gebruik. De ondernemer dient dit gratis privégebruik in zijn boekhouding bij te houden. De forfaitaire benadering zoals gebruikelijk is bij auto’s is geen haalbare kaart voor andere investeringsgoederen. Een forfait in de BTW is een benadering van het gemiddelde gebruik van het goed. Van het (privé)gebruik van andere investeringsgoederen dan personenauto’s zijn echter geen gegevens bekend. Ook zou een forfait de BTW-inkomsten over het privégebruik van deze investeringsgoederen moeten benaderen. Het vaststellen van een forfait, dat een goede weerspiegeling van het gemiddelde gebruik moet zijn, is zonder deze gegevens niet mogelijk. Dit zou voor een uiteenlopend scala aan investeringsgoederen onderzocht moeten worden.’

Informatie-uitwisseling

Steven van Weyenberg (D66) heeft een aantal vragen gesteld over de informatie uitwisseling tussen de Douane en de Belastingdienst in Nederland en tussen Eurofisc/Europol en Eurofisc. ‘In het BTW-actieplan kondigt de Europese Commissie voor 2016 maatregelen aan ter verbetering van de samenwerking en informatie uitwisseling tussen Belastingdiensten onderling en met de Douane en rechthandhavingsinstanties. Ook de Europese Rekenkamer heeft een aanbeveling gedaan om informatie uit te wisselen tussen Eurofisc en Europol respectievelijk OLAF. In de raadsconclusies aangenomen tijdens de Ecofin van mei jl. hebben de lidstaten zich positief uitgesproken voor de verbetering van de samenwerking en informatie uitwisseling voor zover het de Douane en belastingdiensten betreft.’ Hiermee is ook een start gemaakt. ‘Tijdens de besprekingen die hebben geleid tot de raadsconclusies van de Ecofin op het BTW-actieplan heeft een grote groep lidstaten zich tegen de mogelijkheid uitgesproken om informatie tussen Eurofisc en Europol respectievelijk OLAF uit te wisselen. De reden daarvoor is dat het merendeel van de gegevens van Eurofisc uiteindelijk geen betrekking heeft op strafbare feiten.’

Aangenomen moties

Tot slot waren er tijdens het Algemeen Overleg moties aangenomen. Zo zijn er drie aanpassingen van de BTW-richtlijn op het punt van de tarieven.
  • In de eerste plaats gaat het om gelijke behandeling van e-books en andere e-publicaties.
  • In de tweede plaats een aanpassing inzake de sanitaire producten voor vrouwen.
  • Tot slot heeft de Ecofin Raad ingestemd met een verruiming van beleidsvrijheid van lidstaten op het punt van de tarieven, zodat lidstaten kunnen profiteren van verlaagde tarieven die al in andere Europese lidstaten bestaan, bijvoorbeeld als gevolg van overgangsrecht.