THEMA

CONCLUSIES PARLEMENTAIRE ONDERVRAGINGSCOMMISSIE VERBAZEN DIJSSELBLOEM NIET

Zelfregulering trustsector

De commissie constateert dat breed wordt erkend, mede door bevraagde vertegenwoordigers van trustkantoren, dat binnen de trustsector geen sprake is van effectieve zelfregulering. ‘Ik heb de sector dan ook opgeroepen om te laten zien dat het hun ernst is met deze zelfregulering’, aldus Dijsselbloem. ‘Dat houdt, wat mij betreft, in dat op korte termijn een eigen keurmerk is vastgesteld dat zichtbaar uitstijgt boven de wettelijke normen en dat de trustkantoren aan wie dit keurmerk wordt verleend ook daadwerkelijk en aantoonbaar aan deze strenge eigen regels voldoen.’

Toezicht op trustkantoren

Het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) op trustkantoren is nadrukkelijk aan bod gekomen bij de ondervragingen. ‘De constatering dat de trustsector moeite heeft om de wet na te leven en dat er tevens een gebrek aan bereidheid is om zowel letter als geest van de wet na te leven, is mij niet onbekend. Deze signalen zijn mede aanleiding geweest om de betrokken wetgeving en het toezicht daarop aan te scherpen.’ Sinds 2016 heeft DNB extra capaciteit voor het toezicht op trustkantoren. Deze extra capaciteit is volgens Dijsselbloem in ieder geval nodig totdat de wetgeving voor trustkantoren verder is aangescherpt.

Aanscherping

Voor de aanscherping is een wetsvoorstel in voorbereiding (Wet toezicht trustkantoren 2018). Het streven is dat dit voorstel begin volgend jaar naar de Kamer wordt gezonden.  Met de aangescherpte regels en aanvullende bevoegdheden in de Wet toezicht trustkantoren 2018 verwacht DNB effectiever toezicht te kunnen houden. Daardoor kan DNB haar capaciteit efficiënter inzetten. ‘Ik maak daarbij de afspraak met DNB dat zij goed in de gaten houdt of de beschikbare capaciteit afdoende is om het toezicht effectief uit te voeren en de minister van Financiën te informeren als dit niet het geval blijkt’, zegt Dijsselbloem.

Wetgevingssuggesties DNB

Tijdens de ondervragingen heeft DNB suggesties gedaan voor wijziging van de wetgeving voor trustkantoren. Mede op basis van de suggesties die door DNB zijn gedaan, wordt het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 verder aangescherpt of aangevuld. Drie suggesties hebben direct een plek gekregen in het wetsvoorstel:
  • een verbod voor trustkantoren om de uitoefening van de compliancefunctie uit te besteden;
  • een verbod om binnen dezelfde groep zowel trustdiensten als belastingadvies te verlenen aan een cliënt, ten einde belangenverstrengeling te voorkomen en de onafhankelijkheid van een trustkantoor te waarborgen;
  • een verruiming van de mogelijkheden om bij overtreding van de wet de vergunning van een trustkantoor in te trekken.