THEMA

DEBAT VOORJAARSNOTA: ‘IN HET LOPENDE JAAR WORDEN ER GEEN BELASTINGTARIEVEN AANGEPAST’

Ingewikkelde periode

Dijsselbloem gaf tijdens het debat aan dat hij dit een ingewikkelde periode vindt. Hoe langer de formatie duurt, hoe meer dingen er komen die moeten worden aangepakt en opgelost. ‘Je kunt politiek twisten over de vraag wat urgent is en wat moet blijven liggen. Sommigen zullen zeggen: u mag geen taakstellingen open laten staan; die moeten onmiddellijk worden belegd met generale dekking. Anderen zullen zeggen: dat lijkt ons niet nodig, laat dat maar voor de formatie liggen.’ Geen aanpassingen Tijdens het debat kwamen er verschillende onderwerpen aan bod zoals: de inflatie, koopkracht en de begroting. Volgens Dijsselbloem is de Voorjaarsnota voor het kabinet geen moment voor een koopkrachtdebat of om andere reparaties te bespreken. ‘Wij gaan niet halverwege het jaar belastingen, belastingtarieven, belastingschijven, toeslagen et cetera aanpassen. Dat is niet eens uitvoerbaar.’

Begrotingsregel

Toch werden er veel vragen over gesteld. Zo haalde Tony van Dijck (PVV) begrotingsregel 6 aan, die gaat over de situatie dat wanneer er een overschot zou zijn, een kwart daarvan zou gaan naar lastenverlichting. ‘Boter bij de vis zou ik zo zeggen’, vindt Van Dijck. ‘Het was op het moment dat we met het kabinet die afspraak maakte ondenkbaar dat wij nog zouden meemaken dat er een overschot zou zijn’, reageert Dijsselbloem. ‘We hebben er ook smakelijk om gelachen toen we het regeerakkoord schreven. Toen we de begroting opstelden en presenteerden op Prinsjesdag was daar ook nog geen sprake van omdat we een tekort verwachtten van een half procent. Gaandeweg dit jaar, lopende dit begrotingsjaar is het omgeslagen naar een overschot. De laatste raming is een overschot van 0,2. Hiervoor geldt als mijn antwoord: wij gaan niet lopende het jaar belastingtarieven of -schijven veranderen.’

Inflatie

‘Hebben de rekenmeester zitten slapen?’, vraagt Farid Azarkan (DENK). Dat de inflatie hoger is dan verwacht, komt volgens Dijsselbloem niet omdat de rekenmeesters hebben zitten slapen. ‘Wij maken bij het ministerie van Financiën geen eigen raming voor de inflatie. Wij vertrouwen op het Centraal Planbureau. Dat voorziet een inflatie van 1,4% in zowel 2017 als 2018 voor Nederland en van 1,4% en 1,5% in 2017 en 2018 voor het eurogebied. Dat is inderdaad een stuk hoger dan de raming waar wij nog mee werkten voor de Miljoenennota. Dat heeft te maken met de energie- en grondstofprijzen. Dit zijn gewoon de meest geactualiseerde cijfers. Bij de cijfers over het lopende jaar worden inmiddels ook al realisatiecijfers betrokken. Gaandeweg het lopende jaar worden de ramingen natuurlijk bijgesteld op basis van de nieuwe en dus ook meer betrouwbare gegevens, maar die kunnen natuurlijk weer veranderen in de loop van de tijd. Er is dus geen sprake van zitten slapen.’

Koopkracht huishoudens

Renske Leijten (SP) vroeg hoe het kan dat de bestedingen van Nederlandse huishoudens 10% lager is dan in andere EU-landen. Volgens Dijsselbloem is dat moeilijk te vergelijken. ‘Leijten zegt dat dit komt door de koopkrachtontwikkeling, maar het is een structureel gegeven in Nederland. Dat heeft te maken met het feit dat wij voor een belangrijk deel bijvoorbeeld onze zorguitgaven hebben gecollectiviseerd. In veel Europese landen lopen de uitgaven voor de zorg, zeker voor de langdurige zorg, niet via de overheid. Die betalen mensen zelf als zij het hebben. Dat doen wij niet. Wij financieren dat gezamenlijk met daarin een sterk element van solidariteit. Dit betekent dat mensen daarvoor zelf geen directe bestedingen doen en dus zijn de bestedingen lager.’ Een ander punt wat Dijsselbloem benoemt is dat er in Nederland traditioneel veel wordt gespaard, wat leidt tot lagere bestedingen op korte termijn.

Nieuw kabinet

Ondanks het aandringen van de Kamer dat het urgent is dat het belastingstelsel wordt aangepast, schuift Dijsselbloem het door naar het nieuwe kabinet. Martin van Rooijen (50PLUS): ‘Wij krijgen hier vreselijk veel brieven over. Mensen begrijpen dat niet: als zij een inkomen hebben dat €2 boven die grens ligt, raken zij €1.220 kwijt.’ Van Rooijen vindt het punt zo acuut dat de minister het niet naar een volgend kabinet mag wegschuiven. Maar Dijsselbloem houdt vol: ‘Ik denk echt dat dit voor een nieuw kabinet is. Hij moet het mij niet kwalijk nemen. Het zou zomaar kunnen dat bij de formatie wordt gesproken over een nieuw of, laat ik niet te ambitieus zijn, het belastingstelsel, over aanpassingen daarin of over aanpassingen in het toeslagenstelsel of in fiscale kortingen. Ik denk dat het daar thuishoort. Ik denk niet dat het demissionaire kabinet dit thema nog gaat adresseren.’