THEMA

DIJSSELBLOEM VERLAAGT TOETREDINGSDREMPELS OM TEKORT ACCOUNTANTS OP TE VANGEN

Controle gemeentelijke jaarrekeningen in de knel

Kamerleden Merkies en Smaling stelden de minister van Financiën vragen naar aanleiding van berichten in het FD ‘Gemeenten vrezen zonder accountant te komen zitten’ en ‘Accountants zijn als de dood voor de AFM’. Uit het bericht blijkt dat de drie grootste accountantskantoren op grote schaal contracten met gemeenten schrappen, niet meer inschrijven op aanbestedingen en/of tussentijds onder lopende contracten proberen uit te komen. De conclusie die daaruit voortvloeit is dat er een tekort aan accountants zijn die de gemeentelijke jaarrekeningen controleren.

Toetredingsdrempels verlagen

Door de aantrekkende economie is de vraag naar accountancydiensten toegenomen. ‘Dit speelt zowel in Nederland als wereldwijd, zowel in de gemeentelijke sector als in andere markten’, schrijft Dijsselbloem. ‘Gegeven het feit dat het hier een vrije markt betreft en gegeven de constatering dat wijzigingen in de markt tot nog toe in vrijwel alle gevallen door de markt worden opgevangen, wordt primair ingezet op het verlagen van de toetredingsdrempels voor nieuwe toetreders en het wegnemen van mogelijke knelpunten bij aanbestedingsprocedures en de borging van de kwaliteit van de dienstverlening van nieuwe toetreders.’

Marktaandeel vergroten

Doordat er onvoldoende beschikbare capaciteit is en de controlewerkzaamheden zich geïntensiveerd hebben, treden de grote accountantskantoren zich terug uit de gemeentemarkt. ‘Naar verwachting zal de trend van de terugtred van grote kantoren doorzetten, waarbij deze kantoren zich waarschijnlijk vooral zullen concentreren op de grotere gemeenten’, zegt de bewindsman. ‘Middelgrote kantoren zullen hun marktaandeel kunnen vergroten en er is ook ruimte voor nieuwe toetreders. Ook voor de controle over het verslagjaar 2016 lijken wisselingen op deze manier ingevuld te worden. Of er knelpunten op gaan treden bij de aanbesteding van accountancydiensten door gemeenten in het kalenderjaar 2017, is ongewis en afhankelijk van de wijze waarop de markt reageert op de verwachte terugtred van de grotere accountantskantoren en de capaciteit van andere kantoren om deze gemeentelijke cliënten te kunnen overnemen.’

Groningse gemeenten

Het tekort aan accountants voor de controle van de gemeentelijke jaarrekening speelt zich af bij de gemeenten Eemsmond, Winsum, Bedum en De Marne. Maar, ‘bij een aanbesteding voor onder meer de controle van de jaarrekening 2016, heeft geen enkel accountantskantoor zich ingeschreven’, aldus Dijsselbloem. De gemeenten hebben om uitstel verzocht en verleend gekregen. ‘De eerder genoemde Groningse gemeenten zijn er overigens begin januari 2017 in geslaagd om alsnog een accountant te contracteren, voor de controle van de jaarrekening 2016. Er hebben zich geen andere gemeenten bij het Rijk gemeld.’