THEMA

ECOFIN STREEFT NAAR AKKOORD OVER RICHTLIJN FISCALE GESCHILBESLECHTING

Dubbele belastingheffing

In grensoverschrijdende gevallen is het mogelijk dat twee landen menen een heffingsrecht te hebben op dezelfde inkomensbron (zoals loon, winst, dividendbetaling). Hierdoor wordt de belastingplichtige geconfronteerd met dubbele belastingheffing. Daarnaast kan een belastingplichtige worden geconfronteerd met belastingheffing die niet in overeenstemming is met de bepalingen van een bilateraal belastingverdrag. Om toch een oplossing te bieden voor dit soort situaties zijn in de bilaterale belastingverdragen en in het Europese Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (EU Arbitrageverdrag) bepalingen opgenomen die landen de mogelijkheid bieden om een onderlinge overlegprocedure te voeren, met als doel om dubbele of onterechte heffing weg te nemen. Deze overlegprocedures kennen echter geen resultaatsverplichting wat kan betekenen dat een belastingplichtige met dubbele of onterechte belastingheffing blijft zitten als de betrokken landen er niet uit komen.

Arbitrage Comité

Deze richtlijn biedt belastingplichtige de zekerheid dat, mochten de lidstaten er na 2,5 jaar niet uitkomen, dan het vraagstuk wordt voorgelegd aan een Arbitrage Comité waar onafhankelijke experts een uitspraak doen over de kwestie. Op deze manier heeft de belastingplichtige zekerheid op een uitkomst binnen een bepaalde periode.

Steun van kabinet

Het kabinet steunt dit voorstel omdat hiermee een zekerheid aan belastingplichtigen kan worden gegeven dat dubbele belasting wordt weggenomen. Deze richtlijn past ook in de internationale discussie die onlangs tijdens de laatste informele Ecofin Raad is gevoerd over ‘tax certainty’ waarbij verplichte arbitrage als een antwoord wordt gezien op de groeiende zorg over de impact van de anti BEPS maatregelen op grensoverschrijdende handel en investeringen. Nu er stappen zijn gezet op het gebied van de aanpak van agressieve belastingontwijking en het uitwisselen van fiscale informatie stelt de G20 dat het belangrijk is om de economische nevenschade voor bonafide internationale handel en investeringen zoveel mogelijk te beperken. Hierbij wordt gedacht aan het verlenen van zekerheid dat ontstane dubbele belasting voor een belastingbetaler daadwerkelijk door de betrokken landen wordt weggenomen.

Niet iedereen positief

Niet alle lidstaten zijn positief over dit voorstel. Zo vreest een kleine groep van lidstaten dat dit voorstel leidt tot (te) veel arbitragezaken. Deze lidstaten proberen de toegang voor bijvoorbeeld kleine bedragen uit te sluiten van arbitrage. Hierover zijn de onderhandelingen nog gaande.