THEMA

EERSTE KAMER NEEMT BELASTINGPLAN 2017 AAN

Stemming Belastingplan

Tijdens de stemming van zitten en opstaan hebben dinsdag alle partijen, behalve de PVV, voor het Belastingplan 2017 gestemd. De SGP had daar vooraf nog wel een kanttekening bij: ‘De fractie van de SGP stemde vorig jaar tegen het Belastingplan omdat de maatregelen leidden tot onrechtvaardige verdeling van de belastingdruk, in het bijzonder voor de eenverdieners. Een motie om dit tegen te gaan, werd niet uitgevoerd. (…) Later is de motie van de fractie hierover wel ter hand genomen. Dit biedt perspectief voor de toekomst. Feit is wel dat iedereen, zelfs de eenverdiener, er door het Belastingplan in 2017 in koopkracht op vooruitgaat. Alles overwegende, zal de SGP-fractie haar steun aan dit Belastingplan niet onthouden.’

Wijziging belastingwetten

Na de stemming over het Belastingplan, ging de Eerste Kamer over op de stemming van het wetsvoorstel wijziging van enkele belastingwetten. Daarin zijn de volgende wetsvoorstellen aangenomen:
  • De overige fiscale maatregelen 2017;
  • De fiscale vereenvoudigingswet 2017;
  • Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting). De PVV en het CDA stemden tegen. Het CDA motiveerde haar tegenstem: ‘Bij het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II, dat eerder dit jaar aan de orde was, hebben wij voor alle maatregelen gestemd met betrekking tot het bezit en gebruik van auto's. Het elektrisch rijden wordt daarmee in meer dan voldoende mate fiscaal gestimuleerd. Het wetsvoorstel inzake het tijdelijk verlaagd tarief in de energiebelasting voor laadpalen met een zelfstandige aansluiting voegt daar niets aan toe.’
  • Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende rulings en verrekenprijsafspraken (Wet uitwisseling inlichtingen over rulings).

EU-voorstellen vennootschapsbelasting

De Eerste Kamer stemde dinsdag ook over de negatieve subsidiariteitsoordelen ten aanzien van een drietal EU-voorstellen van het pakket vennootschapsbelasting, te weten een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB), een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCTB) en het wetsvoorstel dat beoogt belastingontwijking door zogenaamde hybride mismatches met derde landen tegen te gaan. De SP-fractie heeft bezwaren tegen het voorstel van de EU-commissie betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. De partij is voor een gemeenschappelijke minimumgrondslag, ook voor een gezamenlijk minimumtarief, maar zij willen het recht behouden dat ieder land een bredere grondslag zelf kan vaststellen. De fractie heeft ook bezwaren tegen het voorstel voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag. Ook andere partijen waren tegen, zo bleek bij de stemming van zitten en opstaan, onder andere: PvdA, GroenLinks, de PvdD en D66. Andere partijen stemden voor waardoor de drie negatieve subsidiariteitsoordelen ten aanzien van een drietal EU-voorstellen van het pakket vennootschapsbelasting zijn aangenomen.