THEMA

EERSTE KAMER SCHIET EENVERDIENER TE HULP

Oppositie is voor

De motie van SGP met die strekking kreeg de steun van bijna de gehele oppositie. Omdat de coalitie in de Eerste Kamer bij lange na geen meerderheid heeft, kon ze daar zelfs met de steun van D66 geen stokje voor steken. Het kabinet vindt het zwaarder belasten van eenverdieners juist goed, in de hoop zo niet-werkende partners aan te moedigen ook een baan te zoeken.

Chronisch zieken

In de Tweede Kamer drongen SGP en ChristenUnie ook al aan op het ontzien van stellen van wie maar een van beiden werkt. Het kabinet trok daarop geld uit voor eenverdieners met een chronisch zieke partner, maar dat was de kleine christelijke partijen niet genoeg. Die kregen echter in de Tweede Kamer te weinig steun.

De motie

In deze motie van senator Schalk (SGP) wordt de regering verzocht onderzoek te doen naar groepen belastingplichtigen die onevenredig getroffen worden door extreme belastingdruk, maatregelen te treffen om de belastingtarieven voor deze groepen te normaliseren en de Kamer hierover nader te informeren. Zo schrijft hij in de motie: (…) 'gehoord de beraadslaging, overwegende, dat verschillende groepen belastingplichtigen worden geconfronteerd met een onevenredig hoge belastingdruk, constaterende, dat er situaties zijn waarbij de marginale belastingdruk oploopt tot ongeveer 90%, overwegende, dat hierdoor de prikkel tot het verhogen van de arbeidsparticipatie ernstig wordt ingeperkt en de beoogde rechtvaardigheid van de belastingheffing wordt ondergraven, verzoekt de regering onderzoek te doen naar groepen belastingplichtigen die onevenredig getroffen worden door extreme belastingdruk, maatregelen te treffen om de belastingtarieven voor deze groepen te normaliseren, en de Kamer hierover nader te informeren.’