THEMA

FISCAAL BESTUURSRECHT GEACTUALISEERD

Bekendmaking in Staatscourant

Wiebes maakte het besluit bekend in de Staatscourant: "In dit besluit heb ik mijn beleid dat ziet op het fiscale bestuursrecht neergelegd. Ook wordt aandacht besteed aan enkele civielrechtelijke aspecten. Dit besluit bevat enkele goedkeuringen met toepassing van de zogenoemde hardheidsclausule (zie artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen). Naast actualisering van teksten en verwijzingen en redactionele wijzigingen is het volgende toegevoegd of aangepast ten opzichte van het besluit van 7 januari 2015, nr. BLKB2015/62."

De wijzigingen en toevoegingen

  • In Paragraaf 3 inzake vooroverleg en Paragraaf 4 inzake fiscale grensverkenning is verduidelijkt welke situaties kunnen leiden tot vooroverleg met de Belastingdienst.
  • In Paragraaf 6 inzake elektronisch berichtenverkeer is de werkwijze van de Belastingdienst bij grote hoeveelheden e-mailberichten verduidelijkt. Deze paragraaf is niet van toepassing op berichtenverkeer dat valt onder toepassing van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst en de daarmee samenhangende regelingen.
  • In Paragraaf 10, onderdeel 6 is de passage over welke gegevens niet leiden tot uitstel van een beslissing verduidelijkt.
  • Paragraaf 13 is nieuw en omschrijft welke belastingplichtigen door de Belastingdienst worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.
  • Paragraaf 19 is nieuw en ziet op de mogelijkheid belastingrente in bepaalde situaties te beperken als na aangifte erfbelasting de WOZ-waarde van een onroerende zaak die tot de nalatenschap behoort, wordt bijgesteld.
  • In Paragraaf 23, onderdeel 9 is het begin van de termijn bij ambtshalve vermindering of teruggaaf in de tekst redactioneel verduidelijkt. Daarnaast is in onderdeel 13 benadrukt welke rechtsregels van toepassing zijn op het moment dat een verzoek om ambtshalve teruggaaf of vermindering wordt gedaan. In onderdeel 16 is ‘belastingplichtige’ gewijzigd in ‘belanghebbende’ omdat ook bij een eenzijdige correctie tot overleg kan worden overgegaan.
  • Paragraaf 24 is nieuw en beschrijft de wijze waarop de Belastingdienst kan aantonen dat bepaalde documenten verzonden zijn.
  • In Paragraaf 25, onderdeel 11, is sub a toegevoegd: bezwaar- en proceskostenvergoeding.