THEMA

GEBRUIKELIJKHEIDSTOETS WKR AANGESCHERPT

De reparatie

Het gebruikelijkheidscriterium is opgenomen in artikel 31, lid 1, onderdeel f Wet LB en sluit volgens de letterlijke tekst aan bij de omvang van 'normale' vergoedingen en verstrekkingen. Dit is echter niet de bedoeling volgens de Memorie van Toelichting (Fiscale vereenvoudigingswet 2010, 32 130, nr. 3, bladzijde 65). De toets dient plaats te vinden naar de omvang die in vergelijkbare omstandigheden als eindheffingsbestanddeel zou worden aangewezen, en dit wordt alsnog expliciet in de wettekst opgenomen. De vraag blijft waarom dit vijf jaar op zich heeft laten wachten. De aanpassing is met name gericht op bonussen die onder de huidige wettekst mogelijk buiten de loonbelasting zouden blijven omdat hun omvang op zich niet excessief is. Na de verduidelijking moet aannemelijk zijn dat de werkgever de eventueel verschuldigde heffingen over de vergoedingen of verstrekkingen in de regel via eindheffing voor zijn rekening zou nemen. Een vergoeding of verstrekking die op zichzelf al ongebruikelijk is, strandt natuurlijk altijd op het gebruikelijkheidscriterium. Toepassing gebruikelijkheidscriterium Om te bepalen of is voldaan aan het gebruikelijkheidscriterium, wordt allereerst gekeken naar de vergoeding of verstrekking zelf. Bij de beoordeling worden bijvoorbeeld de volgende aspecten meegenomen:
  • De aard van de vergoeding of verstrekking, waarbij in beginsel wordt aangesloten bij kosten die een werknemer maakt of zou maken in het kader van de behoorlijke vervulling van zijn dienstbetrekking. Bepaalde beloningsbestanddelen zijn echter zo ingeburgerd dat zij al snel als gebruikelijk kunnen worden aangemerkt, zoals een kerstpakket of verstrekking in het kader van een jubileum of een speciale gebeurtenis van persoonlijke aard. In dergelijke gevallen kan dan de omvang ook nog een rol spelen, en het is in het algemeen denkbaar dat er een optelling moet worden gemaakt van alle vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemer. Het is overigens meestal voldoende dat afspraken met individuele werknemers buiten de loonadministratie worden vastgelegd.
  • Mogelijke tariefarbitrage gezien de vergoedingen en verstrekkingen die de werkgever in het verleden als eindheffingsbestanddeel heeft aangewezen onder het oude systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen, waarbij de omvang natuurlijk weer beslissend is. Er vindt dus ook een beoordeling plaats van het voordeel dat kan ontstaan als gevolg van het tariefverschil.

Vergelijking andere werknemers of werkgevers

Om te kunnen beoordelen of iets gebruikelijk is, moet er - net als bij de gebruikelijkloonregeling - een vergelijking worden gemaakt met andere werknemers. Dit zijn zowel andere werknemers van dezelfde werkgever, als collega’s in dezelfde functiecategorie. Een werkgever zal (aanzienlijke) verschillen moeten verklaren. Daarnaast moet de werkgever worden vergeleken met de andere werkgevers in dezelfde sector. In beide situaties komt de vraag op wanneer een werknemer of werkgever voldoende vergelijkbaar is. Moet tot in detail worden beoordeeld hoe de werknemer invulling geeft aan zijn functie, en is een werkgever voldoende vergelijkbaar als deze (slechts) actief is in dezelfde sector? In het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2016 wordt alleen ingegaan op de situatie waarin geen vergelijkbare werkgever kan worden gevonden. In dat geval wordt bekeken hoe groot de afwijking is van het gebruikelijke. Het gebruikelijkheidscriterium bevat de zinssnede 'niet in belangrijke mate groter', wat in het fiscale taalgebruik wordt uitgelegd als 30% of meer. U kunt hyperlinks uit bovenstaand artikel alleen openen wanneer u een abonnement op de Kennisbank FiscaalTotaal heeft. Bent u op zoek naar fiscale verdieping voor een betrouwbaar advies aan uw klant? Lees meer over FiscaalTotaal en vraag een demo aan!>