THEMA

GEEN PRECARIOBELASTING MEER VOOR OPENBARE NETWERKEN VANAF 2022

Amendement

Het amendement van Veldman en Fokke regelt dat de precariobelasting op werken van algemeen nut kan worden geheven tot 1 januari 2022. Een overgangstermijn van tien jaar is naar de mening van de indieners een te lange periode. Ook met een kortere overgangstermijn hebben bestuursorganen, en met name gemeenten, voldoende mogelijkheden om het effect van het afschaffen van de onderhavige precariobelasting op te vangen.

Overgangstermijn

Het kabinet had bij het indienen van zijn wetsvoorstel gekozen voor een overgangstermijn tot 1 januari 2027 zodat gemeenten de effecten kunnen opgevangen van inkomstenderving vanwege het afschaffen van deze vorm van precariobelasting. Op initiatief van de Tweede Kamer is de overgangstermijn nu dus gehalveerd. Het overgangsrecht geldt alleen als een gemeente een verordening met tarief had voor precariobelasting op kabels en leidingen op 10 februari 2016, de datum waarop minister Plasterk het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting heeft aangekondigd. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal heffen naar het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016. Zo wordt voorkomen dat de tarieven verder oplopen en het aantal gemeenten dat precario heft verder stijgt.

Afschaffen

Het kabinet wil precariobelasting op nutsbedrijven afschaffen omdat burgers nu soms meebetalen aan de heffing van een precariobelasting door een gemeente waar zij zelf niet wonen en dus ook zelf niet hebben gestemd op de gemeenteraad. Dit komt omdat nutsbedrijven nu in sommige gemeenten precariobelasting moeten betalen over het netwerk dat zij op de gemeentegrond exploiteren. Nutsbedrijven berekenen dat door aan al hun klanten, die echter vaak in een andere gemeente wonen dan de gemeente die de belasting heft op het bedrijf.