THEMA

GEMEENTEN KRIJGEN GEEN GOEDKEURENDE ACCOUNTANTSVERKLARING

Continuïteit zorg was prioriteit

Sinds 1 januari van dit jaar zijn de jeugdzorg, de ouderenzorg en zorg voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de gemeenten overgedragen. Deze overdracht leidde niet alleen tot knelpunten bij de zorgverlening zelf, maar ook bij de administratie. De continuïteit van de zorg had prioriteit, maar aanbieders en gemeenten, en bijvoorbeeld ook de SVB, zijn op dit moment aan de slag met de backoffice. Al deze partijen zijn met elkaar verbonden in een keten. De onzekerheden en onduidelijkheden waar gemeenten mee worden geconfronteerd, liggen voor een groot deel buiten hun macht. Vanwege de systematiek werken ze echter wel door in het accountantsoordeel bij de gemeenterekening.

Accountantscontrole aanpassen

De afgelopen periode heeft de VNG met het Rijk, de accountantssector en de zorgaanbieders over deze situatie gesproken. Tijdens deze verkenningen is door de VNG aan het Rijk voorgesteld om de regelgeving over de accountantscontrole aan te passen en deze controle in 2015 beter af te stemmen op dit buitengewone jaar van transformatie, waarin niet alleen een transformatie van het sociale domein moet plaats vinden maar ook van de administratie organisatie en verantwoording. Om de daadwerkelijke gemeentelijke inspanningen zichtbaar te maken, is onder meer aan het Rijk een groeipad van drie jaar voorgesteld. Ook andere oplossingen zijn verkend.

Toch reguliere controle

Uiteindelijk heeft het Rijk er voor gekozen de accountantscontrole op een reguliere wijze te laten plaatsvinden. Aanpassing van regelgeving acht het Rijk principieel onjuist en ook disproportioneel in verband met de transparantie naar de raad en met de verschillende uitgangsposities van gemeenten. Wel heeft het Rijk met de VNG afgesproken dat de gemeenten niet alles uit de kast hoeven halen om alsnog de administratie op orde te krijgen. Aan de getrouwheid van de jaarrekening (of de cijfers kloppen) mag niet getornd worden, maar de gemeenten mogen met de rechtmatigheid (of het geld volgens de regels is uitgegeven) wat soepeler omgaan, zo blijkt uit de VNG-brief.

Controle 2016 / 2017 voorop

De VNG adviseert gemeenten om nu het inregelen van de beheersorganisatie met oog op de controle over 2016 en 2017 voorop te zetten. Ze adviseren de administratieve lasten voor 2015 zoveel mogelijk te beperken, inclusief eventuele extra accountscontrolekosten ten behoeve van de jaarrekening van 2015. De VNG spreekt in het nieuwe jaar verder met het Rijk, accountants en zorgaanbieders over de financiële verantwoording en controle in het sociaal domein.