THEMA

HALFJAARSRAPPORTAGE BELASTINGDIENST: BEWOGEN HALF JAAR

Reorganisatie

‘Terugkijkend, het was een bewogen half jaar’, zegt staatssecretaris Eric Wiebs van Financiën in zijn brief aan de Tweede Kamer over de 19e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst. Zo zorgde de reorganisatie bij de fiscus voor veel ophef en publiciteit. De totale verwachte uitstroom als gevolg van de vertrekregeling naar de stand van 17 februari 2017 bedraagt 5.046 FTE, waarvan 81 FTE voor de FIOD en 300 FTE voor de Douane. De gepresenteerde uitstroomcijfers zijn nagenoeg definitief volgens de rapportage, er is nog een enkele vaststellingsovereenkomst die getekend moet worden. In totaal wil de Belastingdienst dit jaar 1.268 FTE aan vaste krachten werven. Wiebes erkent dat het risico bestaat dat de instroom niet in 2017 gerealiseerd kan worden. ‘Ook kunnen de gevraagde kandidaten met specifieke expertise schaars zijn.’ Verschillende processen zoals het tijdig afhandelen van alle vragen, bezwaren en klachten van burgers en bedrijven maar ook het zorgvuldig en binnen de wettelijke termijnen afdoen van aangiftes, aanslagen en toeslagen kunnen hierdoor onder druk komen te staan, bekent de bewindsman.

Controle aangiften

Hoewel het volgens Wiebes niets te maken heeft met het mislopen van de reorganisatie, heeft de Belastingdienst vorig jaar 839.400 IB-aangiftes gecontroleerd, terwijl de zelf opgelegde norm op 845.000 tot 1.000.000 is. Ook het aantal boekenonderzoeken bij bedrijven voor 2016 ligt onder de norm met 27.930, terwijl het doel 30.750 tot 33.250 was. Wat volgens de Belastingdienst wel de oorzaak is van het niet behalen van de gestelde norm, is omdat vanaf 2015 de focus bij de aangiftebehandeling verlegd is naar posten met een groter fiscaal belang en risico. Voor de  boekenonderzoeken betekent dit een hogere tijdsbesteding en hogere opbrengst. Met een gemiddelde bruto correctieopbrengst per boekenonderzoek in 2016 van € 36.455 is sprake van een stijging van circa € 5.500 ten opzichte van 2015. De gestelde norm voor de controle op ingediende aangiften vennootschapsbelasting is wel gehaald met 37.000. Het aantal kleine en middelgrote ondernemingen dat een convenant sloot voor horizontaal toezicht met de Belastingdienst, steeg vorig jaar van 113.000 naar 143.000.

Verbreding SBR

Veel van de IB- en VpB-aangiften worden door fiscale dienstverleners via Standard Business Reporting (SBR) en Digipoort aangeleverd. De Belastingdienst is bezig met verbreding van dit system-to-system kanaal voor het ontvangen van aangiften erf- en schenkbelasting en verzoeken tot teruggaaf dividendbelasting en voor het mededelen van berichten met betrekking tot uitstel.

Bezwaarschriften digitaal

Verder wil de Belastingdienst het aantal formele bezwaren omlaag. Negatieve suppleties omzetbelasting zijn formeel gezien geen bezwaarschrift en zullen voortaan worden aangemerkt als een verzoek om ambtshalve vermindering. Verder werkt de Belastingdienst op dit moment aan een nieuwe voorziening om langs digitale weg bezwaar in te dienen. Onderdeel van de nieuwe voorziening is een module die de burger meer duidelijkheid kan geven over het nut en de noodzaak om bezwaar in te dienen, en die aangeeft of er ook een andere route is voor wat hij wil bereiken, bijvoorbeeld een verzoek om uitstel van betaling indienen. Verder zal in de nieuwe voorziening het verloop van een ingediend bezwaar zichtbaar zijn. Met deze nieuwe voorzieningen wil de fiscus de transparantie voor de belanghebbende en de efficiency aan de kant van de Belastingdienst verhogen.

Fiscalisten aan BelastingTelefoon

Een ander pijnpunt is de BelastingTelefoon. De Consumentenbond deed recent onderzoek naar de kwaliteit van de antwoorden die gegeven worden aan de BelastingTelefoon. Wederom scoorden ze een onvoldoende. Het gaat dan voornamelijk over de specifieke inhoudelijke vragen, wat 10% van het totaal aantal vragen beslaat. In de Halfjaarsrapportage is te lezen dat de BelastingTelefoon in 2016 al maatregelen had genomen en zal dit in het tweede kwartaal 2017 ook doen. Om dat verder te verbeteren wordt een eigen team van fiscalisten toegevoegd.

Onderzoek Panama Papers stokt

Tot slot heeft het onderzoek naar de verdachten uit de Panama Papers tot nu toe nog geen resultaat opgeleverd. Er zijn ondertussen door het consortium van journalisten geen brondocumenten vrijgegeven en de Belastingdienst heeft geconstateerd dat het door het consortium vrijgegeven databestand een vernieuwde versie is van een oud bestand, namelijk het bestand dat het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ruim drie jaar eerder over de Offshore Leaks online heeft gezet. Het ontbreken van de brondocumenten vormt ‘een groot beletsel’ bij het behandelen van de genoemde Nederlands belastingplichtigen. Pogingen, nationaal en internationaal, om die brondocumenten te verkrijgen hebben tot nu toe geen resultaat opgeleverd.