THEMA

HANDREIKING 'GIFTENAFTREK IN DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING'

Meest gemaakte fouten

De aftrek van giften is geregeld in de artikelen 6.32 tot en met 6.39a van de Wet IB 2001. In de handreiking staat meer over deze persoonsgebonden aftrekpost en komen de meest gemaakte fouten aan bod.

Periodieke giften niet vastgelegd

De Belastingdienst meldt dat een veelgemaakte fout bij de aftrek van periodieke giften is dat de gift niet in een akte is vastgelegd. Tot en met belastingjaar 2013 moest dat in een notariële schenkingsakte. Vanaf belastingjaar 2014 mag dat ook met een onderhandse schenkingsakte.

Verhoging culturele ANBI onterecht of verkeerd toegepast

Een andere veelgemaakte fout is dat giften aan een culturele ANBI krijgen een andere fiscale behandeling dan giften aan een reguliere ANBI. De Belastingdienst ziet regelmatig dat de verhoging voor giften aan een culturele ANBI ten onrechte of verkeerd wordt toegepast. Alleen giften aan een culturele ANBI mogen met 25% worden verhoogd. Deze verhoging is zowel op de gewone gift als de periodieke gift van toepassing. In het programma ANBI opzoeken ziet u of een ANBI een culturele ANBI is. Staat achter de naam van de instelling een datum in de kolom 'Cultuur begindatum'? Dan gaat het om een culturele ANBI en mag u de verhoging van 25% toepassen. De verhoging bedraagt maximaal € 1.250. Als de gift aan een culturele ANBI een gewone gift is, dan geldt hiervoor het maximum aftrekbare bedrag van 10% van het drempelinkomen. Dit maximum wordt dan ook verhoogd met de verhoging die geldt voor de gift zelf.

Vrijwilligersvergoeding onterecht als gift aangemerkt

In de praktijk wordt de aftrek van een vrijwilligersvergoeding van een (culturele) ANBI als gift nogal eens onterecht toegepast, bijvoorbeeld omdat de vrijwilliger geen reëel recht had op een vergoeding. Dit kan zich voordoen als de ANBI niet over de intentie of middelen beschikt om aan de vrijwilliger een onbelaste vrijwilligersvergoeding te verstrekken. Is dat het geval, dan heeft de vrijwilliger geen reëel recht op de vergoeding en kan hij deze niet als gift in aanmerking nemen. De voorwaarden voor aftrek in deze situatie, vindt u op de website van de Belastingdienst. Krijgt de belastingplichtige geen vrijwilligersvergoeding, maar maakt hij wel kosten voor de (culturele) ANBI? Dan kan hij de werkelijk gemaakte kosten onder voorwaarden ook aftrekken als gift. Daarbij is van belang of de vrijwilliger wel of geen vergoeding kan krijgen voor de gemaakte kosten. Kijk voor de voorwaarden voor aftrek in deze situaties op de website van de Belastingdienst. Ziet de vrijwilliger af van de vrijwilligersvergoeding én maakt hij kosten die niet door de ANBI worden vergoed? En behoren deze kosten naar maatschappelijke opvattingen wel te worden vergoed? In dit geval telt voor de aftrek van de werkelijke kosten alleen het deel mee dat hoger is dan de vrijwilligersvergoeding.