THEMA

INTERNETCONSULTATIE TERUGGAAF BTW EN MILIEUBELASTING ONINBARE VORDERINGEN

Situatie

Het gaat om de situatie dat een ondernemer voor door hem geleverde goederen of diensten de verschuldigde BTW en eventuele milieubelasting heeft voldaan, maar een afnemer de vergoeding vervolgens niet of slechts gedeeltelijk betaalt. De ondernemer krijgt dan onder bepaalde voorwaarden de betaalde belasting terug.

Voorgenomen wijzigingen

De belangrijkste voorgenomen wijziging is, dat het recht van een ondernemer op teruggaaf in ieder geval ontstaat voor zover de vergoeding één jaar na opeisbaarheid geheel of gedeeltelijk nog niet is ontvangen. Een verdere vereenvoudiging is dat de ondernemer de teruggaaf voortaan zelf in vermindering brengt op de aangifte en geen verzoek om teruggaaf meer hoeft te doen. Als de ondernemer het openstaande bedrag later alsnog (deels) ontvangt, wordt de belasting opnieuw (deels) verschuldigd. De voorgenomen regeling bevat ook een bepaling voor de situatie dat de ondernemer de vordering heeft overgedragen aan een andere ondernemer. Voor de afnemer wordt de termijn waarna bij niet-betaling de eerder in aftrek gebracht BTW moet worden gecorrigeerd teruggebracht van twee naar één jaar, in lijn met de termijn van één jaar waarna recht op teruggaaf ontstaat bij de ondernemer die het goed of de dienst heeft geleverd.

Reageren

Via de openbare consultatie kan iedere belangstellende reageren op de voorstellen en mogelijke aanvullingen of onjuistheden signaleren. Reageren kan tot en met 14 augustus 2016.