THEMA

INTERNETCONSULTATIE VOORGENOMEN WIJZIGINGEN VENNOOTSCHAPSBELASTING

Maatregelen

De voorgenomen wijzigingen bevatten de noodzakelijke maatregelen ter implementatie van ATAD1 en wordt een stap gezet naar de verbetering van de mogelijkheden om belastingontwijking tegen te gaan. De maatregelen leiden naar verwachting tot een verhoging van het belastbaar bedrag voor de vennootschap van internationaal opererende ondernemingen. Feitelijk komt dat neer op de introductie van een generieke renteaftrekbeperking (earningsstripping) en een regeling betreffende laagbelaste buitenlandse dochtervennootschappen (CFC). Ook moet de bestaande exitheffing op enkele punten worden aangepast naar aanleiding van ATAD1.

EU

ATAD1 legt EU-lidstaten tevens de verplichting op een algemene antimisbruikbepaling op te nemen. Nederland kent met het leerstuk van fraus legis reeds een algemene antimisbruikbepaling die ook buiten de vennootschapsbelasting werking heeft. Om die reden behoeft de GAAR geen specifieke implementatie. Daarnaast bevat ATAD1 een vijfde maatregel die gericht is tegen het gebruik van hybride entiteiten of instrumenten binnen de EU. Deze maatregel is recent gewijzigd en uitgebreid in ATAD2 en treedt in werking per 1 januari 2020. Deze maatregel kent daarom een eigen implementatietraject in een separaat wetsvoorstel.

Reageren

Via de openbare consultatie kan iedere belangstellende reageren tot en met 21 augustus 2017 op de voorstellen en mogelijke aanvullingen en/of onjuistheden signaleren.