THEMA

KAMERBRIEF OVER FISCALE TRANSPARANTIE EN ACTIEPLAN VENNOOTSCHAPSBELASTING

Internationale consensus

Wiebes laat in de brief weten dat het kabinet de internationale consensus deelt dat hybride mismatches, excessieve renteaftrek en verdragsmisbruik aangepakt moeten worden. Dat kan niet eenzijdig en het kabinet blijft zich er daarom voor inzetten hiervoor multilaterale en bindende oplossingen te vinden. Het kabinet is van oordeel dat de bestaande wettelijke mogelijkheid om van een preferentieel regime voor innovatieve winsten gebruik te maken, niet tot misbruik leidt. In het kader van multinationale afspraken om schadelijke belastingconcurrentie tegen te gaan heeft Nederland toch ingestemd met beperkende eisen aan dergelijke regimes.

EU en mondiale speelveld

De leden van de fractie van het CDA constateren dat de EU een aantal acties van de OESO lijkt over te nemen, zodat deze in hard law worden vastgelegd. Wiebes deelt deze analyse met betrekking tot hard law. Door een deel van de uitkomsten van het BEPS-project in EU-richtlijnen vast te leggen, worden de EU-lidstaten gedwongen deze uitkomsten toe te passen. Hierdoor kan het gelijke speelveld binnen Europa worden verzekerd. Wiebes geeft aan daarnaast ook scherp het mondiale gelijke speelveld in het oog te houden en pleit er in Brussel voor om het mondiale gelijke speelveld niet in gevaar te brengen door sneller te willen gaan dan de OESO. Op het gebied van transfer pricing moet de EU zich volgens Wiebes aansluiten bij de uitkomsten van het OESO/BEPS-project, dit om dubbel werk door OESO en de EU te voorkomen.

CCCTB

In de brief komen ook de ontwikkelingen ter sprake met betrekking tot de CCCTB, de gemeenschappelijke geconsolideerde belastinggrondslag voor de vennootschapsbelasting. De Europese Commissie stelt een gefaseerde aanpak van de CCCTB voor. Dit betekent dat de Commissie in eerste instantie inzet op een geharmoniseerde belastinggrondslag en vervolgens pas op consolidatie en verdeling van de winst over de betrokken lidstaten. De Commissie wil stap voor stap overeenstemming bereiken over de verschillende onderdelen van het CCCTB-voorstel en zal hiertoe een nieuw richtlijnvoorstel indienen. In het actieplan stelt de Commissie voor bedrijven toe te staan om hun verliezen grensoverschrijdend te verrekenen, zolang over consolidatie nog geen overeenstemming is bereikt en deze nog niet is ingevoerd. Het kabinet is hier geen voorstander van.