THEMA

KAMERBRIEF SPOEDEISENDE WETSVOORSTELLEN FINANCIËN EN UBO-REGISTER

UBO in voorbereiding

Het wetsvoorstel ter implementatie van de bepalingen uit de vierde Europese antiwitwasrichtlijn die betrekking hebben op het UBO-register is in voorbereiding, zo schrijft de minister. Hij verwacht dat dit najaar een consultatieversie van dit wetsvoorstel openbaar wordt gemaakt.

Na het zomerreces

Het wetsvoorstel Implementatie richtlijn automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende rulings en verrekenprijsafspraken zal naar verwachting rond het einde van het zomerreces bij de Kamer worden ingediend.

Op Prinsjesdag

Dijsselbloem laat verder in de brief weten dat de overige fiscale wetsvoorstellen, waarvan het kabinet wenst dat deze door beide Kamers der Staten-Generaal worden behandeld, deel uit maken van het pakket Belastingplan 2017. Dit met het oog op de inwerkingtreding per 1 januari 2017. Alle wetsvoorstellen van dit pakket zullen op 20 september 2016, op Prinsjesdag, worden ingediend.