THEMA

KAMERBRIEF: TOEZEGGINGEN ALGEMEEN OVERLEG BELASTINGDIENST

Berichtenbox

Machtigingsvoorzieningen Voordat een berichtenstroom verplicht digitaal aangeleverd moet worden in het kader van de Wet Elektronisch Berichtenverkeer Belastingdienst (EBV), moet eerst voldaan zijn aan de randvoorwaarden. Een van die randvoorwaarde is het beschikbaar komen van machtigingsvoorzieningen voor niet-natuurlijke personen en een notificatiefunctie op de Berichtenbox. Op dit moment verlopen die machtingsvoorzieningen niet soepel voor publieke dienstverleners en bedrijven. ‘Vanwege de urgentie om dit probleem aan te pakken is nu een “Stuurgroep Machtigen”, onder opdrachtgeverschap van Binnenlandse Zaken, ingesteld die toewerkt naar een robuuste machtigingsvoorziening die deze problematiek op kan lossen’, schrijft Wiebes. ‘Tegelijkertijd kijkt deze Stuurgroep ook naar het machtigingsvraagstuk op langere termijn.’ Bewaartermijn Tijdens het Algemeen overleg is gevraagd naar bewaartermijnen van berichten in de Berichtenbox. Volgens de staatssecretaris blijven de berichten in de Berichtenbox onbeperkt bewaard. ‘Als de belastingplichtige zijn Berichtenbox dus niet leegt, dan blijven de berichten behouden. De Belastingdienst noch Logius vervullen hier een rol in.’

Pleegkinderen

In het Belastingplan 2018 wordt een wijzigingsvoorstel opgenomen van het partnerbegrip voor de toeslagen en inkomstenbelasting waardoor pleegkinderen waarvoor een pleegzorgvergoeding is ontvangen uitgezonderd worden voor partnerschap. Deze tegemoetkoming wordt met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf het berekeningsjaar 2017. De aanvrager en het pleegkind zullen zelf een verzoek moeten doen bij de Belastingdienst om het pleegkind niet aan te merken als partner. De Belastingdienst beschikt namelijk niet over gegevens om de betreffende aanvragers zelf te herkennen.

Inkomensverklaringen andere landen

Een buitenlandse belastingplichtige heeft een inkomensverklaring nodig van de belastingdienst van zijn woonland om als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige te kunnen worden aangemerkt. Alleen verloopt deze verstrekking niet altijd even soepel. ‘De Belastingdienst heeft inmiddels verschillende andere maatregelen getroffen om het afgeven van inkomensverklaringen door andere landen te bevorderen’, zegt Wiebes. Zo zijn de inkomensverklaringen en de toelichting daarop in 24 talen vertaald. Deze zijn op de website van de Belastingdienst te vinden. Vorig jaar is door de Belastingdienst ook een brief gestuurd om de betrokken landen te informeren over de door Nederland gevraagde inkomensverklaring. ‘De afgifte van dergelijke verklaringen is overigens niet nieuw voor hen’, zegt Wiebes. ‘Ook Duitsland en Oostenrijk stellen een dergelijke voorwaarde. Tevens is er met verschillende landen bilateraal contact geweest om eventuele problemen met het verstrekken van inkomensverklaringen op te lossen of te voorkomen.’