THEMA

KAMERBRIEF WIEBES: OPLOSSINGSRICHTINGEN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER

Mogelijke oplossingsrichtingen

In de brief gaat Wiebes nader in op de toezeggingen die hij eerder dit jaar heeft gedaan tijdens het algemeen overleg over de mogelijke oplossingsrichtingen op het gebied van pensioen in eigen beheer. Wiebes sprak toen een voorkeur uit voor het zogenoemde oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) boven de zogenoemde oudedagsbestemmingsreserve (OBR).

Uitfaseren van pensioen in eigen beheer

Met deze brief gaat Wiebes in op de maatschappelijke vraag naar het afschaffen van het PEB, waarbij is gevraagd een afschaffingsvariant nader uit te werken om naast het OSEB te leggen. Zo schetst de staatssecretaris de mogelijkheid om het afschaffen van elke mogelijkheid van opbouw van een oudedagsvoorziening in eigen beheer te combineren met een tijdelijke maatregel die voorziet in de fiscaal gefaciliteerde afkoop van het pensioen in eigen beheer. Wiebes geeft aan geen voorstander te zijn van het combineren van het OSEB en een gefaciliteerde afkoopmogelijkheid. In de bijlage bij de brief stuurt Wiebes een handig schema mee, waarin een vergelijking is gemaakt tussen het OSEB en het uitfaseren van het PEB via afkoop.

Eenvoudiger

Vanuit vereenvoudigingsoogpunt geeft Wiebes de voorkeur aan uitfasering van het PEB met een fiscaal gefaciliteerde afkoop-mogelijkheid, zonder er iets anders voor in de plaats te brengen. Er wordt echter nog geen definitieve keuze gemaakt. De staatssecretaris besluit met het aangeven dat er sprake is van een kruispunt, waarbij het van belang is dat alle mogelijkheden worden afgewogen. Wiebes zegt toe beide opties voor te leggen, zodat tot een, zo breed mogelijk gedragen, finaal oordeel kan worden gekomen. Een conceptvoorstel kan in de eerste helft van 2016 verwacht worden, mits de uiteindelijke keuze voor aanvang van het krokusreces gemaakt is.