THEMA

LOONHEFFINGEN 2017: PUBLICATIE EERSTE NIEUWSBRIEF

Veranderingen

De nieuwsbrief bevat dertien onderwerpen. Hieronder benoemen wij een aantal in het kort.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat vanaf 1 januari 2017 omhoog naar 65 jaar en 9 maanden.

Start-ups en gebruikelijk loon

Voor aanmerkelijkbelanghouders die werken voor start-ups geldt vanaf 1 januari 2017 een versoepeld regime. Zij mogen het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Of, als dat lager is, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit laatste de werkgever aannemelijk maken.

Afschaffen jaarloonuitvraag

Met ingang van 1 januari 2017 vervalt de jaarloonuitvraag bij inhoudingsplichtigen. Dat betekent dat over 2016 of over een voorgaand jaar geen jaarloonuitvraag meer plaatsvindt.

Uitbreiding verleggingsregeling inhouden en betalen loonheffingen

Vanaf 1 januari 2017 wordt de regeling uitgebreid en geldt deze regeling ook wanneer er geen sprake is van uitzending. Het gaat hier bijvoorbeeld om een werknemer die voor een buitenlands concernonderdeel werkt en zijn werkzaamheden feitelijk in Nederland uitvoert. Zoals een vertegenwoordiger. De inhouding voor deze werknemer kan dan verlegt worden van het buitenlandse concernonderdeel naar het Nederlandse onderdeel.

Afschaffen fictieve dienstbetrekking voor commissarissen

De fictieve dienstbetrekking voor commissarissen is vanaf 1 mei 2016 al optioneel. Met ingang van 1 januari 2017 is deze afgeschaft. Er kan nog wel samen met de commissaris voor gekozen worden voor een fictieve dienstbetrekking via opting-in.

Uitfaseren pensioen in eigen beheer

Het is na 1 januari 2017 niet langer mogelijk om in eigen beheer fiscaal gefaciliteerd nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen. Het is ook niet meer mogelijk om langer te doteren aan eerder in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken.

Overige wijzigingen in de pensioenwetgeving

De overige wijzigingen in de pensioenwetgeving betreffen:
  • Pensioenuitkeringen mogen ingaan op de 1e dag van de maand.
  • De 100%-grens en daarvan afgeleide grenzen worden afgeschaft.
  • Het doorwerkvereiste voor het ouderdomspensioen wordt afgeschaft.
  • Het nabestaandenoverbruggingspensioen voor halfwezen wordt aangepast.

Wijzigingen in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) en eigenrisicodragerschap WGA

In de gedifferentieerde premie Whk en het eigenrisiscodragerschap WGA gelden vanaf 1 januari 2017 de volgende veranderingen:
  • WGA-vast en -flex worden samengevoegd.
  • Geen staartlasten meer bij eigenrisicodragerschap.
  • Berekening terugkeerpremie WGA wijzigt.

Bijtelling voordeel privégebruik auto

In 2017 veranderen de CO₂-uitstootgrenzen en de bijbehorende bijtellingspercentages voor het privégebruik van personen- en bestelauto’s van de zaak. Het maakt niet uit op wat voor brandstof de auto rijdt: de uitstootgrenzen en bijbehorende bijtellingspercentages zijn in alle gevallen hetzelfde. Dat betekent dat de bijtelling voor auto’s die in 2017 of daarna voor het eerst op naam worden gesteld, 22% van de cataloguswaarde is. Alleen voor auto’s zónder CO₂-uitstoot die in 2017 of daarna voor het eerst op naam worden gesteld, geldt een bijtelling van 4%.

Veranderingen in de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)

Voor de afdrachtvermindering S&O gelden vanaf 1 januari 2017 de volgende veranderingen:
  • Het eindheffingsloon is officieel geen onderdeel loonbegrip afdrachtvermindering S&O meer.
  • Voor overtreding van de mededelingsplicht is een maximumboete vastgesteld.
  • De boeteprocedure bij overtreding van de mededelingsplicht is gewijzigd.