THEMA

NIEUWSBRIEF LOONHEFFINGEN 2014

Aanvullingen en veranderingen in de tweede uitgave

In de 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

Gevolgen Modernisering Ziektewet

Hierdoor verandert de premie ww per 1 januari 2014. Verder wordt de gedifferentieerde premie WGA uitgebreid en verandert de naam in ''gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)''. Op dit moment stelt de Belastingdienst de gedifferentieerde premie WGA per werkgever vast. De premie is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw onderneming. Per 1 januari 2014 moet u ook een gedifferentieerde premie betalen voor flexwerkers.

Depotservice vervangt g-rekeningen

In 2014 worden g-rekeningen bij de banken geleidelijk vervangen door depots bij de Belastingdienst. De omzetting naar depots gebeurt van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015.

Niet op tijd betalen wordt strafbaar

Als u opzettelijk niet, gedeeltelijk niet of niet op tijd de loonheffingen betaalt, dan kunt u een vergrijpboete krijgen. Bij fraude kan vanaf 2014 het (gedeeltelijk) niet of niet op tijd betalen worden gezien als een misdrijf. U kunt dan in plaats van een vergrijpboete een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar krijgen, of een geldboete van 78.000 euro.

Wijziging in percentage van de heffingsrente

Vanaf 1 januari 2014 berekent de Belastingdienst voor aanslagen en beschikkingen over aangiftetijdvakken die eindigen op of na 1 januari 2012, geen heffingsrente meer, maar belastingrente. Voor de heffingsrente stelt de Belastingdienst het percentage tot en met 2013 per kwartaal vast. Voor belastingrente gebruikt de Belastingdienst het wettelijke rentepercentage voor niet-handelstransacties.

Veranderingen heffingskortingen

Vanaf 1 januari 2014 is de werkbonus onderdeel van de loonheffingskorting. De werkbonus mag toegepast worden als de werknemer loon geniet uit tegenwoordige dienstbetrekking en 60, 61, 62 of 63 jaar is op 31 december 2013. Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2014 de algemene heffingskorting in 3 jaarlijkse stappen afgebouwd. De arbeidskorting voor lagere inkomens wordt in 2014 verhoogd en is maximaal 2.097 euro. De arbeidskorting voor hogere inkomens wordt verder afgebouwd.

Hoogte loon en bijdrage voor Zvw of buitenlandse wettelijke zorgverzekering

De werkgever mag bij de vaststelling van de hoogte van het loon geen rekening houden met de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Bijtelling voordeel privégebruik auto

Hieronder vindt u de Co2-uitstootgrenzen en de bijbehorende bijtellingspercentages voor het privégebruik van de personen- of bestelauto in 2014:
Categorie Co2-uitstootgrenzen in gram per kilometer Geen diesel Co2-uitstootgrenzen in gram per kilometer Diesel
Zeer zuinige auto's: 14% bijtelling  >50 - ≤ 88  >50 - ≤85
Zuinige auto’s: 20% bijtelling  >88 - ≤117  >85 - ≤111
 Overige auto’s: 25% bijtelling  >117  >111

Pensioenleeftijd omhoog naar 67 jaar

Vanaf 1 januari 2014 gaat de pensioenleeftijd omhoog naar 67 jaar. De periode waarin werknemers een ouderdomspensioen van 70% van het laatst verdiende loon kunnen opbouwen, gaat ook omhoog van 35 naar 37 jaar.

AOW-leeftijd omhoog

De AOW-leeftijd is in 2014 65 jaar en 2 maanden.

Stamrechtvrijstelling vervalt

De stamrechtvrijstelling vervalt per 1 januari 2014. De (ex-)werknemer kan er dan niet meer voor kiezen om een onbelaste ontslaguitkering te krijgen in vorm van een stamrecht. Onder bepaalde voorwaarden is de stamrechtvrijstelling toch mogelijk bij ontslag in 2014. Voorbeeld hiervan is dat het ontslag in 2013 aangezegd moet zijn en de ontslagdatum op 31 december 2013 moet vaststaan. Daarnaast geldt in 2014 een bijzondere regeling om uitbetaling van het stamrecht te stimuleren. Als de (ex-)werknemer in 2014 de volledige waarde in het economische verkeer van het stamrecht in één keer laat uitbetalen, wordt 80% van dat bedrag belast. Deze regeling geldt alleen voor stamrechten waarvan de werkgever de ontslaguitkering vóór 15 november heeft overgemaakt naar de professionele verzekeraar, stamrecht-bv of de uitvoerder van het bankspaarproduct.

De tarieven, bedragen en percentages wijzigen vanaf 1 januari 2014

In tabel 15 (zie bijlage) staat het minimumloon per 1 januari 2014 aangegeven. Het minimumloon voor 23 jarigen is 1.485,65 euro, blijkt uit de uitgave. Dit hoort echter 1.485,60 te zijn.

Download:

Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 (PDF)   Bestel in onze winkel: De Loon Almanak 2013 De Loon Almanak is een onmisbaar handboek met praktijkgerichte fiscale informatie, regelgeving en rechtspraak omtrent loon. De Loon Almanak informeert uitgebreid over de meest actuele wijzigingen voor werkgevers en helpt u om met werknemers fiscaal aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden af te afspreken. In de 2013 editie extra aandacht voor: • Werkkostenregeling • Reiskostenregelingen en de auto van de zaak • Pensioenen • Loonheffingen internationaal • Pseudo-eindheffing voor werknemers met een hoog loon • Heffingskortingen • Uniformering van loonbegrippen Bestel in onze winkel: De Loon Almanak 2013