THEMA

NOB EN RB WILLEN 30%-REGELING ONGEWIJZIGD BEHOUDEN

Conclusies rapport

In het evaluatierapport wordt geconcludeerd dat de regeling doelmatig is, niet leidt tot verdringing en per saldo waarschijnlijk geen geld kost maar juist oplevert. Alleen voor de hogere inkomens lijkt er sprake te zijn van een mogelijke overcompensatie (het forfait is ruimer dan de extraterritoriale kosten; ETK) en er is sprake van significant minder ETK na meer dan vijf jaar verblijf in Nederland. Ten aanzien van deze punten wordt in het rapport een aantal suggesties gedaan om de regeling aan te passen.

Niet wijzigen

De NOB concludeert dat er geen noodzaak is tot versobering van de 30%-regeling en dat het ongewijzigd laten van de regeling de sterke voorkeur geniet. Ook het RB vindt de 30%-regeling nog altijd doeltreffend, zeker voor (mkb-) ondernemingen waar schaarste heerst op de arbeidsmarkt. ‘Sinds de invoering van de oorspronkelijke regeling na de Tweede Wereldoorlog is de regeling flink ingeperkt, voor het laatst in 2012’, Adjay Pahladsingh, Bureau Vaktechniek van het RB. ‘Het doel van de regeling is nog altijd hetzelfde, namelijk het werven van buitenlandse werknemers die nodig zijn in Nederland. De huidige regeling sluit nog steeds aan bij dit (oorspronkelijke) doel. Onvoldoende reden dus om te sleutelen aan de regeling.’

Voorkom toename administratieve lasten

Een ander doel van de 30%-regeling is het beperken van administratieve lasten. Werkgevers mogen of de werkelijke kosten vergoeden of een forfaitair bedrag. ‘Dat laatste heeft van oudsher veelal de voorkeur, gezien de lagere administratieve lasten’, aldus Pahladsingh. ‘Als dit wordt afgeschaft, dan zullen werknemers en werkgevers alle declaraties en facturen moeten beoordelen/controleren en administreren. Dit komt bovenop de huidige lastendruk waar het mkb al mee te maken heeft. Ook de Belastingdienst zal in dat geval extra werk moeten verrichten. De controle door de Belastingdienst van de werkelijke kosten is veel arbeidsintensiever dan een controle op de toepassing van het forfait. Dit moet echt worden voorkomen.’

Concurrentie met andere landen

Beide organisaties wijzen er op dat verschillende Europese landen stimulerende regelingen kennen die vergelijkbaar zijn met de 30%-regeling. Wanneer Nederland gaat tornen aan deze regeling, dan bestaat het risico dat andere landen (relatief gezien) fiscaal aantrekkelijker worden en de benodigde werknemers Nederland links laten liggen.

Versobering

Indien zou worden overgegaan tot versobering van de regeling, dan geeft de NOB in overweging nader onderzoek te doen naar een versoberingsmaatregel die niet in het evaluatierapport wordt genoemd, namelijk het schrappen van alle fiscale aftrekposten voor de gebruikers van de 30%-regeling. ‘Dit is waarschijnlijk een meer doelmatige wijziging dan de suggesties die in het evaluatierapport worden gedaan. Omdat hoog gekwalificeerde werknemers uit het buitenland een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs en de Nederlandse economie, zou overwogen moeten worden om het aantrekken van deze groep werknemers juist verder te stimuleren’, aldus de NOB.