THEMA

NOB: WEINIG ALTERNATIEVEN VOOR HET PENSIOEN IN EIGEN BEHEER

Brief van de staatssecretaris

Vorige maand informeerde staatssecretaris van Financiën Wiebes de Tweede Kamer met een brief over de mogelijke oplossingsrichtingen op het gebied van het pensioen in eigen beheer (PEB). Met deze brief gaat Wiebes in op de maatschappelijke vraag naar het afschaffen van het PEB, waarbij is gevraagd een afschaffingsvariant nader uit te werken om naast het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) te leggen. Wiebes sprak toen een voorkeur uit voor het OSEB boven de zogenoemde oudedagsbestemmingsreserve (OBR). De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft hierop commentaar ingediend.

Drie speerpunten

In het commentaar van de Orde worden drie speerpunten benoemd:
  • Als een directeur-grootaandeelhouder (DGA) een oudedagsvoorziening wil opbouwen, zijn er momenteel weinig reële alternatieven behoudens het pensioen in eigen beheer (PEB). Uitfasering van het PEB kan ertoe leiden dat de DGA onvoldoende voor zijn oude dag spaart.
  • De staatssecretaris heeft een fiscaal gefaciliteerde afkoopregeling voor ogen bij het uitfaseren van het PEB. De Orde heeft grote twijfels bij de effectiviteit van de beoogde afkoopregeling.
  • De Orde is met de staatssecretaris van mening dat uitfasering van het PEB de voorkeur geniet boven het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB), mits uitfasering van het PEB op een juiste wijze wordt vormgegeven.

Weinig alternatieven

Behoudens het PEB heeft de DGA momenteel enkel de keuze om zijn pensioen bij een verzekeraar onder te brengen. De Orde is van mening dat na uitfasering van het PEB de DGA, ook met inachtneming van producten uit de derde pijler van liet stelsel van oudedagsvoorzieningen, een zeer beperkt aantal keuzemogelijkheden heeft voor een gedegen oudedagsvoorziening. Volgens hen kan dit ertoe leiden dat de DGA wordt ontmoedigd om voor zijn oude dag te sparen en dit laatste dan ook niet (voldoende) doet.

Effectiviteit afkoopregeling

De staatssecretaris heeft eerder aangegeven dat, volgens de meest recente cijfers, 28% van de vennootschappen met een PEB in een situatie van onderdekking verkeert, indien de onderdekking op basis van fiscale grondslagen wordt bepaald. Dit percentage loopt volgens de staatssecretaris op tot 59, indien de onderdekking op commerciële grondslagen wordt bepaald. Behoudens het grote aantal vennootschappen dat in staat van onderdekking verkeert, geldt dat veel vennootschappen die een PEB uitvoeren, relatief weinig liquide middelen hebben. De Orde verwacht daarom dat niet veel DGA’s gebruik zullen kunnen maken van de afkoopregeling. Daarnaast acht de Orde de aldus geldende belastingdruk van effectief maximaal 41,6% te hoog, nu pensioen in de regel effectief gemiddeld belast wordt tegen een percentage van circa 30. Om deze redenen heeft de Orde grote twijfels bij de effectiviteit van de beoogde afkoopregeling.

Uitfasering van het PEB

De Orde is met de staatssecretaris van mening dat uitfttsering van het PEB de voorkeur geniet boven het OSEB, op voorwaarde dat uitfasering van het PEB op een fiscaal voldoende aantrekkelijke wijze wordt vormgegeven. Onder het op een fiscaal voldoende aantrekkelijke wijze vormgeven van uitfasering doelt de Orde met name op een fiscaal gefaciliteerde afkoopregeling die effectiever is (oftewel tot een beduidend lagere belastingdruk leidt) dan hetgeen in de staatssecretaris voorstelt, alsmede de introductie van een alternatieve vorm van pensioenopbouw voor de DGA. Mocht het onwenselijk of onmogelijk zijn om uitfasering van het PEB op een fiscaal voldoende aantrekkelijke wijze vorm te geven, dan gaat de voorkeur van de Orde uit naar het OSEB.