THEMA

ONDERNEMERS BEGINNEN POSITIEF AAN 2016

Vertrouwen neemt toe

In 2012 en 2013 was het sentiment onder ondernemers negatief, maar sinds begin 2014 is er sprake van een positieve stemming en neemt het vertrouwen gestaag toe. Met een 9,3 in het eerste kwartaal, is het cijfer hoger dan dat het in vierenhalf jaar is geweest. Dat blijkt uit cijfers van Conjunctuurenquête Nederland.  De Conjunctuurenquête Nederland is een gezamenlijk onderzoek van CBS, de KvK, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW, met de steun van het Ministerie van Economische Zaken. Uit de cijfers blijkt onder andere dat meer ondernemers aangeven dat de omzet in het vierde kwartaal is toegenomen. Ook verbeterde bij meer ondernemers de winstgevendheid. Per saldo zijn ondernemers ook optimistisch gestemd over de verwachte omzet in het eerste kwartaal van 2016.

Zakelijke dienstverlening en bouw

De toename van vertrouwen wordt gedragen door onder andere de zakelijke dienstverlening en de bouw.  Zo nam in de zakelijke dienstverlening het ondernemersvertrouwen aanzienlijk toe, tot 15 aan het begin van het eerste kwartaal. Daarmee is het vertrouwen in deze sector het hoogst sinds het begin van de meting in 2008. Hogere omzetten in het vierde kwartaal bij per saldo een kwart van de zakelijke dienstverleners en positieve verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2016 stuwen het vertrouwen. Ook in de bouw steeg het vertrouwen, na een kleine terugval in het vorige kwartaal, naar de hoogste stand sinds het begin van de meting in 2008. De vertrouwensindicator kwam uit op 18. In de groothandel is het ondernemersvertrouwen met 19 het hoogst van alle sectoren. Het is voor het derde kwartaal op rij dat het ondernemersvertrouwen in deze sector rond dit niveau ligt.

Terugval bij autohandel en delfstoffenwinning

Niet in alle sectoren nam het vertrouwen toe. Zo is het ondernemers-vertrouwen in de autohandel  met 10 punten gedaald: van 11 in het laatste kwartaal van 2015 naar 1 nu. Per saldo zijn er in het eerste kwartaal veel meer ondernemers die omzetkrimp verwachten, dan die omzetgroei voorzien. Vorig kwartaal was dit juist andersom, er waren toen veel meer ondernemers die omzetgroei verwachten dan krimp. Deze verslechterde verwachting trekt het vertrouwen in deze sector omlaag. De omslag in de omzetverwachting hangt mogelijk samen met de fiscale maatregelen die op 1 januari 2016 van kracht werden. De delfstoffenwinning is de enige sector waarin ondernemers per saldo negatief zijn gestemd. Mogelijk houdt dit verband met de lage olieprijs en de beperking van de gaswinning.

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen geeft de stemming van het Nederlandse bedrijfsleven weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers. Het ondernemersvertrouwen Nederland wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen.