THEMA

OVEREENKOMSTEN MET ZWITSERLAND OVER FISCALE ZEKERHEID

Regeling Fiscale beleggingsinstelling

De overeenkomst maakt onderscheid tussen investeerders uit Nederland of Zwitserland en investeerders uit derdelanden. De regeling voor de Fiscale beleggingsinstelling (FBI) houdt het volgende in. Wanneer meer dan 95% van het kapitaal in een FBI wordt gehouden door inwoners van Nederland, mag de FBI voor het gehele inkomen de verdragsvoordelen claimen. Is dit 95% of minder, dan wordt het Zwitsers-Nederlandse belastingverdrag toegepast pro rata van het kapitaal dat door Nederlandse inwoners in de FBI wordt gehouden. Ingeval inwoners uit een derdestaat in de FBI deelnemen, kunnen de verdragsvoordelen tussen de derdestaat en Zwitserland worden geclaimd. Er moet dan wel sprake zijn van een belastingverdrag tussen de derdestaat en Zwitserland. De overeenkomst inzake de FBI, de FCP en de SICAV is van toepassing op alle uitstaande en toekomstige bronbelastingclaims (‘verzoeken tot teruggaaf van bronbelasting’).

Regeling besloten fondsen

Daarnaast heeft de Nederlandse overheid met Zwitserland een overeenkomst gesloten over de fiscale aspecten van het zogenoemde besloten fonds voor gemene rekening (besloten FGR) en de Zwitserse limited partnership for collective capital investment (LP). Deze 'Competent Authority Agreement' geeft fiscale duidelijkheid voor deze structuren waarbij vermogens worden gebundeld, ook wel ‘asset pooling’ genoemd. Asset pooling is het bundelen van te beleggen vermogens met als voornaamste doel rendementsverbetering en risicospreiding. Door vermogens te bundelen in besloten FGR’s kunnen door financiële instellingen aanzienlijke kostenbesparingen voor investeerders worden gerealiseerd. De overeenkomst is vanaf 14 maart 2016 van kracht.

Besloten FGR is fiscaal transparant

Het besloten FGR wordt als investeringsvehikel gebruikt door binnen- en buitenlandse pensioenfondsen en andere investeerders. Ook met Zwitserland is afgesproken dat het besloten FGR als fiscaal transparant wordt beschouwd. Dat betekent dat het fonds zelf op geen enkele wijze belastingplichtig is in Nederland. Hierdoor wordt voorkomen dat de investeerders, als gevolg van hun deelname in het fonds, worden geconfronteerd met een additionele belastingheffing in vergelijking met de situatie waarin zij zelf rechtstreeks in Zwitserland zouden beleggen. De fiscale zekerheid vooraf is van belang voor de financiële sector in Nederland. Hierdoor kunnen voor nieuwe en bestaande fondsen investeerders aangetrokken worden, wat goed is voor de concurrentiepositie van de Nederlandse financiële sector.

Andere overeenkomsten

Momenteel heeft Nederland – naast de overeenkomst met Zwitserland – ook overeenkomsten met Canada, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen, de Verenigde Staten en Spanje gesloten inzake de fiscale behandeling van besloten FGR’s. Met Duitsland is een bepaling in het nieuw gesloten belastingverdrag overeengekomen.