THEMA

PRIVÉVERMOGEN ERFGENAMEN BETER BESCHERMD

Zuiver aanvaarden

Vanaf 1 september heeft een erfgenaam de erfenis zuiver aanvaardt als hij goederen van de nalatenschap verkoopt of zich onttrekt aan eventuele schuldeisers. Nu is het nog zo dat de erfenis zuiver aanvaardt is als een erfgenaam spullen meeneemt of een schuld van een erflater erkent. Veel erfgenamen weten niet dat de erfenis dan al zuiver aanvaardt is. Omdat een eenmaal gemaakte keuze voor zuivere aanvaarding onherroepelijk is, kan een erfgenaam hierdoor in de financiële problemen komen als de schulden van de nalatenschap groter zijn dan de baten.

Onverwachte schuld

Verder komt er een uitzondering voor gevallen waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld. Daarbij valt te denken aan de situatie dat pas na het overlijden van de erflater duidelijk wordt dat hij tijdens zijn leven een onrechtmatige daad heeft gepleegd en schadeplichtig is. Om te voorkomen dat een erfgenaam met privévermogen moet instaan voor een dergelijke schuld wordt een clausule voorgesteld op grond waarvan de erfgenaam de kantonrechter kan verzoeken om bescherming van zijn privévermogen.

Geen stelselwijziging

Uit het wetsvoorstel wordt duidelijk dat de minister niet kiest voor een nieuw erfrechtstelsel waarin erfgenamen een nalatenschap voortaan standaard beneficiair aanvaarden (alleen met geërfd vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap). Die keuze zou voor de meeste erfgenamen onnodige extra lasten en kosten met zich brengen omdat de nalatenschap dan steeds volgens de wettelijke vereffeningsregels moet worden afgewikkeld. Bovendien zou die optie leiden tot een extra belasting van de rechterlijke macht. Volgens de minister is zo’n stelselwijziging ook niet noodzakelijk omdat veruit de meeste nalatenschappen positief zijn.