THEMA

RAAD VAN STATE: OVERHEIDSFINANCIËN VOLDOEN AAN EUROPESE BEGROTINGSREGELS

Buffer

De Raad van State pleit voor een buffer omdat de Nederlandse overheidsfinanciën gevoelig zijn voor schommelingen in de economie. Met een buffer kan een eventueel tekort in de toekomst beter worden opgevangen. Dit is te lezen in de voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2017 die de Afdeling advisering van de Raad van State heeft gepubliceerd. Deze rapportage bevat een beoordeling van het jaarlijkse Stabiliteitsprogramma dat de Nederlandse regering vóór 1 mei aan de Europese Commissie moet uitbrengen. Een buffer biedt eveneens de mogelijkheid om in aanvulling op de Europese begrotingsregels eigen nationale begrotingsregels te hanteren. Het begrotingsbeleid zou daarnaast gericht moeten zijn op het structureel bevorderen van economische groei, vindt de Raad van State. ‘Die groei wordt gediend door investeringen op uiteenlopende terreinen (zoals duurzaamheid, onderwijs en innovatie), maar ook de hervorming van het belasting- en pensioenstelsel, wat beslag zal leggen op de budgettaire ruimte. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn zal hierbij altijd in het oog moeten worden gehouden’, is in het rapport te lezen.

Overschot in 2016

De Nederlandse schatkist vertoonde over heel 2016 een overschot van 0,4% BBP. Het structureel begrotingssaldo, dat in het kader van de Europese begrotingsregels vooral relevant is, sloeg om van een tekort in 2015 naar een overschot van 0,5% in 2016. Daarmee voldeed het structureel begrotingssaldo in 2016 ruimschoots aan de zogenoemde 'middellangetermijndoelstelling' die voor Nederland is vastgesteld. En hoewel de overheidsschuld in 2016 nog boven de 60% lag, was de daling van de schuld ten opzichte van 2015 groot genoeg om te voldoen aan de Europese regels, aldus de Raad van State.

Verwachting komend jaar

De Afdeling advisering verwacht ook in 2017 en 2018 dat zowel het feitelijk als het structureel begrotingssaldo positief blijft en daarmee wordt voldaan aan de Europese regels. ‘Door deze ontwikkelingen ontstaat ruimte voor de regering om in de komende jaren te werken aan een begrotingsbeleid dat stabiliteit en groei bevordert’, zo schrijft de Raad van State. Volgens de meest recente ramingen van het CPB verbeteren de overheidsfinanciën op middellange termijn verder. ‘Wel is hierbij uitgegaan van een beleidsarm scenario, terwijl het waarschijnlijker lijkt dat een nieuwe regering extra uitgaven zal voorstellen of lasten zal willen verminderen.’