THEMA

RB: ZES WEKEN MOTIVERING BEZWAAR BTW-HEFFING PRIVÉGEBRUIK AUTO TE KORT

Uitspraak

In april oordeelde de Hoge Raad dat twee van de vier zaken terecht waren tegen de btw-heffing van het privégebruik van een auto van de zaak. Aan de hand van deze vier uitspraken heeft een inspecteur van de Belastingdienst de bezwaren zijn gegrond verklaard, maar vindt ze nog niet voldoende gemotiveerd om een teruggaafbeslissing te kunnen nemen. De inspecteur biedt belastingplichtigen daarom een termijn van zes weken voor de nadere motivering van het bezwaarschrift. De inspecteur zal vervolgens, overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, binnen zes maanden na de collectieve uitspraak de eventuele teruggaaf verlenen.

Te kort

Zes weken de tijd en als wordt verzocht om uitstel voor de motivering, komen hier misschien nog vier weken bij. ‘Denkt de Belastingdienst werkelijk dat dit mogelijk is?’, zegt Adjay Pahladsingh van het RB. ‘Veel te kort, zeker met de zomervakantie in zicht. Door slechts zes weken de tijd te gunnen, zullen veel van de bezwaarschriften feitelijk in de prullenbak belanden. Het zou de Belastingdienst sieren om dit hele proces, waaraan iedereen heeft meegewerkt, op een nette manier af te wikkelen. Mede vanuit het oogpunt van fair play zou meer tijd moeten worden gegund.’

Eerst eenvoudig en nu weer niet

Vanaf 2011 stond de huidige regeling al ter discussie. Al snel volgde een grote stroom aan bezwaarschriften. Gezien het feit dat die stroom steeds groter werd, gaf de Belastingdienst aan dat op eenvoudige wijze kon worden aangesloten bij de collectieve procedure. ‘Het was toen niet nodig om de bezwaarschriften nader te motiveren’, zegt Pahladsingh. ‘Nu stelt de Belastingdienst echter dat heel snel moet worden gemotiveerd. Dit staat haaks op het uitgangspunt dat eerder gold: zonder veel actie eenvoudig meelopen. Nu is het juist heel veel actie in heel korte tijd.’

Afwikkeling bezwaarschriften

‘Hoe gaat de Belastingdienst de bezwaarschriften afwikkelen?’, vraagt Pahladsingh zich af. ‘Nogmaals, we hebben het over circa twee miljoen bezwaarschriften. De bezwaarschriften zijn al toegewezen. Onduidelijk is hoe wordt omgegaan met de nadere onderbouwing. Wordt die zonder meer gevolgd of gaat de Belastingdienst alsnog afwijzen op basis van de onderbouwing? En wat als geen nadere motivering volgt? Hoe wordt omgegaan met kostenvergoedingen en schadevergoedingen voor de ingediende bezwaarschriften? Tot slot kan er wellicht ook worden nagedacht over alternatieven voor het huidige systeem, nu de houdbaarheid wel ter discussie is komen te staan.’