THEMA

RUIMERE TOEPASSING LAGE SECTORPREMIE WW IN AGRARISCHE SECTOR

Sectorpremie WW

Eén van de premies die de werkgever betaalt is de sectorpremie WW, waarmee de eerste zes maanden van de Werkloosheidswet worden bekostigd. Om duurzamere arbeidsrelaties te stimuleren zijn in het verleden de hoge en lage WW-premie voor onder meer de agrarische en groene sectoren geïntroduceerd, schrijft Salarisnet.nl.

Lage premiepercentage

Tot 2018 was het mogelijk om het lage premiepercentage toe te passen onder de volgende voorwaarden:
  1. De werkgever heeft met de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst afgesproken;
  2. Voor tenminste een jaar of voor onbepaalde tijd;
  3. Waarin de werkgever het aantal te werken arbeidsuren eenduidig heeft vastgelegd en sprake is van een stabiel arbeidspatroon;
  4. De werknemer mag niet binnen een jaar na indiensttreding recht krijgen op een WW-uitkering omdat de dienstbetrekking bij de werkgever eindigt/geëindigd is.

Jaarurenmodel

Indien de werkgever voor 2018 met de werknemer een jaarurenmodel heeft afgesproken, met perioden waarin niet wordt gewerkt, valt dit nog niet onder de voornoemde voorwaarden. Vanaf 1 januari 2018 is dat wel zo. De loondoorbetaling moet wel gelijkmatig gespreid over het jaar plaatsvinden en het moet gaan om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij tijdelijke contracten met een jaarurenmodel mag de lage WW-premie nog niet worden toegepast. Alleen werkgevers met vast personeel met een jaarurennorm profiteren van de nieuwe regeling sinds 1 januari 2018. LTO bekijkt of het ook mogelijk is om bij een jaarcontracten met jaarurennorm de lage WW-premie toe te passen. Daarvoor moet de minister goedkeuring geven, aldus Salarisnet.nl.