THEMA

VEB WIL UITBREIDING CONTROLEWERKZAAMHEDEN ACCOUNTANTS

Kritische blik

De VEB schrijft aan de zeven grootste accountantskantoren dat ze een kritischere blik van de accountant verwachten, ook waar het niet-financiële informatie uit het bestuursverslag betreft. Het gaat dan om de passages uit het bestuursverslag waarin het bestuur verslag doet van recente gebeurtenissen binnen de onderneming, het verslag van de commissarissen over hun activiteiten, de risicoparagraaf en omgang met de grondbeginselen van deugdelijk bestuur (de corporate governance paragraaf).

Materiële onjuistheden

‘De rol van de accountant op deze niet-financiële aspecten is recent aangescherpt in de wet’, zo schrijft de vereniging. ‘De accountant dient na te gaan of deze informatie materiële onjuistheden bevat tegen de achtergrond van de verkregen kennis tijdens de jaarrekeningcontrole.’ Maar, de term materiële onjuistheden is niet toegelicht door de wetgever. Daarnaast schrijft de wet de accountant sinds 2016 een actieve onderzoekplicht voor. Maar wat houdt die actieve onderzoeksplicht in? Volgens de VEB vult de accountant dit beperkt in.

Wettelijke taak

De beroepsorganisatie NBA schrijft in een reactie dat de verwachtingen van de VEB verder reiken dan op basis van de huidige wet- en regelgeving is vereist. ‘De accountant is gehouden de informatie in het bestuursverslag te vergelijken met de jaarrekening en met zijn kennis over de onderneming. Hiervoor vergaart hij niet meer controle-informatie dan die is vereist voor zijn oordeel bij de jaarrekening. Wel kan de accountant, als hij vermoedt dat er sprake is van een materiële onjuistheid, het bestuur van de onderneming verzoeken om verdere informatie en uitleg. Daarnaast kan dit aanleiding zijn voor een extra controle van informatie in de jaarrekening en dientengevolge van invloed zijn op het oordeel van de accountant bij de jaarrekening.’

Aanpassing van de wet

De NBA geeft aan niet onwelwillend te staan tegenover mogelijke aanpassingen van de wet- en regelgeving waardoor de reikwijdte van de controle-opdracht veelal wordt begrensd.