THEMA

VEEL IDEEËN VOOR BELASTINGPLAN 2017

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden die Wiebes stelde aan de voorstellen waren: ze moeten budgetneutraal zijn, uitvoerbaar voor burgers, bedrijven en de Belastingdienst. Verder moeten ze juridische haalbaar zijn en moet het ministerie rekening houden met Europese regelgeving. Dat betekent dat het ministerie niet op voorhand kan toezeggen dat het alle voorstellen al op korte termijn zal onderzoeken en overwegen. Hieronder volgt een greep uit de verschillende voorstellen die gedaan zijn door NOB, NOAB, het SRA en het Register Belastingadviseurs (RB).

Afschrijvingsbeperking ‘andere’ bedrijfsmiddelen

NOB schrijft in een reactie om de afschrijvingsbeperking voor ‘andere’ bedrijfsmiddelen af te schaffen en beter aan te laten sluiten bij de commercieel gehanteerde termijnen. Het verdwijnen van een bij veel belastingplichtigen voorkomend verschil commercieel-fiscaal betekent zowel voor de Belastingdienst als voor de ondernemingen een aanzienlijke administratieve lastenverlichting.

Eigenwoningregeling

Ook kaart de NOB aan dat de eigenwoningregeling in de praktijk nog nauwelijks werkbaar is vanwege de complexiteit van de regeling. Deze complexiteit zit onder andere in de annuïtaire aflossingseis, het bijhouden van de eigenwoningreserve, het bijhouden van de aflossingsstand en de uitwerking van de regeling in geval van echtscheiding en verhuizing. Daarom pleiten ze voor de afschaffing van een aantal aftrekbeperkingen en verhoging van het bijtellingspercentage van het eigenwoningforfait.

Vrijstelling in de WKR

De NOAB schrijft in hun reactie: ‘Schrappen van verschil in behandeling of aanduiding van vergoedingen en verstrekkingen die geen loon zijn, vallen onder een nihilwaardering of gericht zijn vrijgesteld. In plaats daarvan één lijst met vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen. De rest is óf verplicht loon, óf kan worden geduid als eindheffingsloon.’ Nextens Academy organiseert op 10 juni de WKR Verdiepingsdag. Tijdens de WKR Verdiepingsdag laten onze experts u zien hoe u de vrije ruimte optimaal benut zonder risico en hoort u meer over het noodzakelijkheidscriterium, het gebruikelijkheidscriterium, gerichte vrijstellingen, nihil waarderingen en intermediaire kosten.

Box 3 heffing

NOAB wil voorkomen dat door het nieuwe box 3 regime vanaf 2017 onnodig dubbele aangiften bij fiscale partners moeten worden ingediend om de vrijstelling van 2 x € 25.000 en de lage tariefschijven te kunnen benutten: - partners krijgen een vrijstelling van € 50.000, vrij onderling toe te delen; - en/of verdubbeling van de schijven in geval van fiscale partners.

Vereenvoudiging van de bijtellingsregeling

De SRA heeft een voorstel voor de vereenvoudiging van de bijtellingsregeling Auto van de zaak. Volgens de SRA is de bijtellingsregeling voor auto’s niet alleen complex en ingewikkeld, maar leidt het ook tot beïnvloeding van het koopmoment van zakelijke auto’s. Dat is naar hun mening ongewenst. Het voorstel van de SRA is om stappen te zetten naar een eenduidig systeem waarbij alle auto’s, zo snel mogelijk en uiterlijk per 1 januari 2022 in een gelijk systeem zitten dat naar de toekomst toe minder afhankelijk is van milieu- en technische ontwikkelingen op korte termijn. Om dit te kunnen doen stellen ze voor om het overgangsrecht te vereenvoudigen en alle auto’s na afloop van de termijn van 60 maanden tegen het dan geldende algemene bijtellingspercentage van 22% te belasten.

Successiewet/bedrijfsopvolging

Volgens Register Belastingadviseurs (RB) is in het kader van de bedrijfsopvolgingsregeling de vrijstellingsbepaling (83% vrijstelling / 100% vrijstelling) onnodig ingewikkeld. Naar de mening van het RB zou een vereenvoudiging zijn dat de vrijstelling weer wordt teruggebracht naar de oorspronkelijk bedoelde 90% voor het gehele vermogen. Een andere vereenvoudiging voor de praktijk zou volgens RB de introductie van een life-time-vrijstelling van bijvoorbeeld € 100.000 kunnen zijn, te benutten bij schenkingen tijdens leven en bij overlijden. Eventueel kan daarbij ook onderscheid worden gemaakt naar de familiegraad en een andere band.

Reactie

Het ministerie streeft ernaar zo snel mogelijk te reageren op alle voorstellen.