THEMA

VERKIEZINGSSTRIJD: SCHULDEN OP WONINGEN TERUGDRINGEN

Beperking aftrekbare kosten

Sinds 2014 kent de Wet IB2001 een aanvullende beperking van de aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning. Het effectieve maximumbelastingtarief waartegen die kosten kunnen worden afgetrokken in de hoogste tariefschijf wordt jaarlijks met 0,5 procentpunt verlaagd. Het doel is dat de aftrek dan uiteindelijk in 2041 plaatsvindt tegen het tarief van de derde tariefschijf, dan naar verwachting 38%.

Belastingaftrek 2017

In 2017 vindt de belastingaftrek dus tegen maximaal 50% plaats. Hoe gaat de berekening in zijn werk? De box 1-belasting volgens het schijventarief wordt in 2017 vermeerderd met 2% van het bedrag waarmee de som van het belastbaar inkomen uit werk en woning en de in aftrek gebrachte kosten met betrekking tot de eigen woning het bedrag van € 67.072 te boven gaat, maar ten hoogste met 2% van de in aftrek gebrachte kosten voor de eigen woning. In feite komt het erop neer dat over de mate waarin het verzamelinkomen de inkomensgrens van de vierde tariefschijf overschrijdt, 2% extra box 1-belasting wordt geheven. Voor sommige partijen gaat dit niet snel genoeg. We vroegen het aan het VVD, CDA, PvdA, 50PLUS, D66, PVV en de SP. Niet alle partijen konden of wilden reageren.

Geen subsidie op schulden

‘We stimuleren schulden nog te veel’, zegt Steven van Weyenberg (D66) in zijn éénpersoonswerkkamer in het oude gedeelte van het Tweede Kamergebouw. ‘Laten we de les trekken die we de vorige keer veel te laat hebben getrokken met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek. Die moet teruggedrongen worden. Het geld dat we daarmee ophalen geven we terug in de vorm van lagere tarieven voor de inkomstenbelasting en in een verlaging van de overdrachtsbelasting voor woningen.’ De partij wil dat de maximale aftrek 30% bedraagt, met daarbij een verlaging van het eigenwoningforfait. Ook de SP wil de aanvullende aftrekbeperking met betrekking tot de eigen woning versnellen, zodat het tarief van de derde schijf eerder wordt bereikt. De SP versnelt de afbouw van het maximale aftrekpercentage van de hypotheekrenteaftrek naar 1%‐punt per jaar. Daarnaast wil de partij de hypotheekrenteaftrek aftoppen. ‘Alleen de rente over de eerste 350.000 wordt aftrekbaar’, licht Farshad Bashir (SP) toe vanuit een vergaderzaal aan de moderne kant van het Tweede Kamergebouw. Nu is de maximale aftrek 50% over de volledige schuld. ‘Stel je heb een huis van € 400.000, dan mag je alleen de rente over de eerste € 350.000 aftrekken. We proberen met aftrek over de eerste € 350.000 voor zekerheid te zorgen. Vroeger was er veel onzekerheid rondom de hypotheekrenteaftrek. Er waren toen geluiden om het helemaal af te schaffen. Daarom kwamen wij met deze oplossing. Hiermee krijgen de mensen die het echt nodig hebben steun. Daarnaast is het ook een garantie, of je nu rijk bent of arm, iedereen krijgt over de eerste € 350.000 aftrek.’

Rust op koopwoningmarkt

50PLUS, CDA en VVD daarentegen willen niet sleutelen aan de huidige maatregelen tot afbouw van hypotheekrenteaftrek. ‘We zien dat de koopmarkt de laatste tijd aantrekt’, zegt Aukje de Vries (VVD) over de telefoon. ‘We kiezen voor rust op de koopwoningmarkt en willen dus geen aanpassingen doen op dit gebied.’ Het CDA is het daarmee eens. ‘Wel is het zo dat als je de belastingtarieven verlaagt, ook de hypotheekrenteaftrek tegen een lager tarief plaatsvindt’, zo schrijft Pieter Omtzigt (CDA) in zijn antwoordmail.

Bouwsparen

Het CDA heeft een andere oplossing om de leenrisico’s voor de financiering van de eigen woning in te beperken. De partij wil het bouwsparen fiscaal stimuleren, zo schrijven ze in het verkiezingsprogramma. ‘Bouwsparen is een vorm van stimuleren van sparen, zodat jongeren in staat worden gesteld een woning te kopen. Bovendien is een voordeel van bouwsparen dat jongeren de bank kunnen tonen dat zij financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te kunnen betalen’, zo schrijft Omtzigt. Naar verwachting zullen de Nederlandse banken in de toekomst gedeeltelijke financiering vanuit eigen middelen gaan verwachten. Hiervoor kan bouwsparen een oplossing zijn.

Verhuurderheffing verlagen

Over het beleid met betrekking tot de huurmarkt zijn de partijen verdeeld. D66 wil corporaties een korting geven op de verhuurderheffing, zodat zij in de woningvoorraad kunnen investeren. ‘Er moet meer gebouwd worden voor de huurwoningen in het middensegment en wat ons betreft komen er 100.000 extra sociale huurwoningen bij’, zegt Van Weyenberg. ‘Met alleen fiscale maatregelen red je het niet om de woningmarkt gezond te krijgen.’ Het CDA wil de verhuurderverheffing om dezelfde reden voor woningcorporaties onder bepaalde (investerings-) voorwaarden verlagen, zo is te lezen in het programma.

Verhuurderheffing verhogen

De VVD heeft een andere visie. De partij wil de verhuurderheffing juist verhogen om de verkoop van de duurdere huurwoningen (woningen met een huurprijs vanaf € 600) door corporaties te stimuleren. ‘De opbrengst van de verhoging komt ten goede van de inkomstenbelasting’, zegt De Vries. ‘De percentages van de schijven kunnen dan omlaag. Daarnaast is het goed dat er recent al geregeld is dat de vrijstelling voor de kleine particuliere verhuurders van tien naar vijftig gaat, zodat die geen verhuurderheffing hoeven te betalen.’

Verhuurderheffing afschaffen

‘De verhuurderheffing  kost woningcorporaties 2 miljard euro en dat betalen zij over alleen hun sociale woningvoorraad, niet over de vrijesector huurwoningen’, zegt Bashir. ‘Wij vinden dat een rare belasting waar geen rechtvaardiging achter zit.’ Daarom wil de SP de verhuurderheffing  afschaffen. Met de helft van de 2 miljard moeten corporaties gaan investeren en woningen bouwen. ‘De andere helft van het geld moeten ze gebruiken om de huren te verlagen. Wij willen ook geen bezuinigingen meer op de huurtoeslag.’ 50PLUS schrijft in het programma ook de verhuurderheffing  te willen beëindigen, maar zonder een vorm van tegenprestatie.

Volgende week…

Volgende week lichten we het belastingstelsel uit de verkiezingsprogramma’s. Hoe ziet het ideale belastingstelsel er volgens de politieke partijen uit? En hoe willen ze ervoor zorgen dat het belastingstelsel fraude uitsluit en aanpakt?